Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 23/02/2017

THÔNG BÁO: V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 23 tháng  02 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ
                                                              
Căn cứ Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ đối với lớp Cao học Chính sách công – khóa 1 như sau:
1. Thời gian bảo vệ: Từ 8h30 ngày 4/3/2017.
8h30: Học viên tập trung tại giảng đường 306 nghe phổ biến nội dung và quy định buổi bảo vệ.
9h00: Bắt đầu buổi bảo vệ tại các giảng đường:
- Hội đồng 1, hội đồng 6: Giảng đường 302
- Hội đồng 2, hội đồng 7: Giảng đường 304
- Hội đồng 3, hội đồng 8: Giảng đường 305
- Hội đồng 4, hội đồng 9: Giảng đường 306
- Hội đồng 5, hội đồng 10: Giảng đường 301
2. Danh sách Hội đồng: (File đính kèm)
3. Danh sách học viên : (File đính kèm)
4. Trình tự bảo vệ:
- Học viên trình bày nội dung đề cương: 15 phút
- Hội đồng góp ý, nhận xét: 15 phút
- Ý kiến phản hồi của học viên: 5 phút
- Kết luận của Hội đồng: 5 phút
Lưu ý: Học viên gửi đề cương vào email: saudaihoc@apd.edu.vn trước 11h ngày 27/02/2017 để phòng QLĐT chuyển đề cương tới các thành viên trong Hội đồng. Sau thời hạn trên, học viên tự liên hệ với giảng viên để gửi đề cương.
 
 
T/M. BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 (Mẫu đề cương tham khảo theo file đính kèm).


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN