Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 19/01/2017

THÔNG BÁO V/v Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học khóa 1 chuyên ngành Chính sách công

HỌC VIỆN
 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /TB-HVCSPT
 
Hà Nội, ngày  18  tháng  0 1  năm 2017
THÔNG BÁO
V/v  Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học khóa 1 chuyên ngành Chính sách công
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2004/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển;
- Căn cứ theo kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ Chính sách công khóa 1 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho các học viên lớp cao học khóa 1 chuyên ngành Chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển (danh sách kèm theo)
     Để đảm bảo luận văn thạc sỹ hoàn thiện theo đúng thời hạn, Học viện đề nghị các học viên:
- Liên hệ với người hướng dẫn khoa học để chuẩn hóa lại tên đề tài và hoàn thiện đề cương luận văn. Đề cương luận văn gửi về Phòng QLĐT qua địa chỉ email: saudaihoc@apd.edu.vn, thời hạn nộp đề cương trước ngày 10/02/2017.
- Báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng chuyên môn của Học viện, hoàn thiện đề cương theo kết luận của Hội đồng. Học viện dự kiến tổ chức Hội đồng chuyên môn để góp ý cho đề cương vào ngày 11 và 12/2/2017.
- Học viên nhận Giấy mời giảng viên hướng dẫn khoa học tại phòng QLĐT (gặp đ/c Bùi Đình Phúc).
 
Nơi nhận:
- Ban giám đốc;
- Cán bộ HDKH;
- Ban quản trị Website;
- Lưu TC-HC, P.QLĐT.
GIÁM ĐỐC
 (Đã ký)
 
 
 
PGS, TS. Đào Văn Hùng
 
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN