Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 26/12/2016

Thông báo: V/v Tham dự hội thảo “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm cải thiện giá trị gia tăng hàng xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện gia nhập các hiệp định thương mại thế hệ mới”

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch tham dự hội thảo “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm cải thiện giá trị gia tăng hàng xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện gia nhập các hiệp định thương mại thế hệ mới”:

1. Thời gian: 13 giờ 30 Thứ 4 ngày 28 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường lớp 6B Hoàng Diệu

3. Thành phần: Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 2 (CHCS02.1); Lớp thạc sĩ Tài chính ngân hàng khóa 1 CHTC01).

4. Giấy mời

5. Chương trình

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN