Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 20/12/2016

Thông báo: V/v Đăng ký tên đề tài luận văn và giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp - lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 1

Để chuẩn bị cho công tác giao đề tài và giảng viên hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cho học viên lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 1, Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch họp lớp cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: P405

3. Nội dung: Phổ biến quy chế đào tạo sau đại học, kế hoạch đăng ký đề tài và viết luận văn tốt nghiệp;

Đề nghị các học viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Lưu ý: Học viên cần chuẩn bị  tên đề tài luận văn và dự kiến giảng viên hướng dẫn (nếu có) để đăng ký với P.QLĐT vào ngày 25/12/2016.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN