Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 05/01/2017

Thông báo: V/v lịch thi hết học phần các lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 2 (CHCS02.1) và lớp thạc sĩ Tài chính ngân hàng khóa 1 (CHTC01)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi hết học phần các lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 2 (CHCS02.1) và lớp thạc sĩ Tài chính ngân hàng khóa 1 (CHTC01):

1. Lớp thạc sĩ Tài chính ngân hàng khóa 1 (CHTC01)

* Học phần: Phân tích và Đánh giá chính sách

- Thời gian: 8h30 - 09h30 Thứ 7 ngày 7 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm: P402; P405.

- Danh sách thi: (P402);    (P405)

* Học phần: Kinh tế học trong chi tiêu chính phủ

- Thời gian: 14h00-15h00 Thứ 7 ngày 7 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm: P402; P405.

- Danh sách thi: (P402);    (P403).

* Học phần: Chính sách công 

- Thời gian: 8h30-9h30 chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm: P402; P405

- Danh sách thi: (P402;)    (P405)

2. Lớp thạc sĩ chính sách công khóa 2 (CHCS02.1)

Lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN