Luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ

Nội dung tìm kiếm
Các tài liệu thỏa mãn (Tổng số: 2)
STT Ngày nộp Nhấn vào Tên tài liệu để xem chi tiết
1.

10/09/2019

Thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực hành chính trên địa bàn tỉnh thái bình

2.

10/09/2019

Thực thi chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức cấp xã tại thành phố thái bình tỉnh thái bình