Đăng ký lớp học

Ngày đăng 19/05/2021

Đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - năm 2021

Lớp học đang trong thời gian đăng ký

  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 
Trình độ đào tạo                     : THẠC SỸ
Chuyên ngành đào tạo           : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Mã số                                      : 8.34.02.01
 
1. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình đào tạo:
 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ thạc sỹ được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý cơ bản sau:
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012;
- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
- Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển;
- Quyết định số 584/QĐ-BKHĐT ngày 12/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;
- Quyết định số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành: Kinh tế, Chính sách công và Tài chính – Ngân hàng;
- Thông tư Thông tư số 04 /2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;
- Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện, hồ sơ quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT/QDD-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ;
- Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
 
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
 
Mục tiêu chung:
 
2.1.1. Đối với chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu
Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo.
Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững lý thuyết, có kiến thức, có trình độ cao về thực hành, nghiên cứu, hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài Tài chính – Ngân hàng; có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc trong các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Tài chính – Tín dụng, các ngân hàng, các viện nghiên cứu và các trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu, Học viên có thể tiếp tục học lên bậc tiến sỹ.
 
2.1.2. Đối với chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng
 
Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; phát huy hiệu quả kiến thức thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng vào công việc cụ thể, phù hợp với công việc thực tế tại đơn vị.
Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững lý thuyết, có kiến thức, có trình độ cao về thực thi chính sách trong lĩnh vực tài Tài chính – Ngân hàng; có kỹ năng làm việc trong các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Tài chính – Tín dụng, các ngân hàng ...
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng ứng dụng, Học viên có thể tiếp tục học lên bậc tiến sỹ sau khi học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học.
 
2.2. Mục tiêu cụ thể
 
 
o   Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. chỉ đạo của Đảng của Nhà nước và cụ thể hóa trong các chính sách ban hành.
o   Có phương pháp luận, tư duy khoa học và sáng tạo.
-         Về kiến thức:
o   Giúp cho họ viên nắm rõ vai trò của Chính Phủ trong phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển;
o   Nắm vững kiến thức về thu ngân sách và chi tiêu Chính phủ và giải pháp nhằm quản lý hiệu quả thu ngân sách cũng như hiệu quả trong chi tiêu Chính phủ;
o   Nắm vững được kiến thức và giải quyết các mối quan hệ giữa các khu vực tài chính khác nhau trong nền kinh tế;
o   Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho Học viên các kiến thức cơ sở đã được đào tạo ở bậc đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên sâu về Tài chính công;
o   Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
o   Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý, bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;
o   Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên về kiến thức trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực hẹp là Tài chính công;
o   Trang bị những kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, chuyên sâu về Tài chính công thông qua việc giải quyết các bài tập tình huống trong quá trình đào tạo.
- Về kỹ năng:
o   Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
o   Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến Tài chính – Ngân hàng; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến phản biện bằng ngoại ngữ.
o   Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính công, có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề Tài chính – Ngân hàng ở tầm vĩ mô; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.
o   Có kỹ năng phân tích logic các diễn biến kinh tế, từ đó đưa ra các dự báo hoặc ý kiến tư vấn cho cơ quan chức năng về những dự báo kinh tế, tài chính, đặc biệt trong việc lập dự toán ngân sách.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
o   Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và đề xuất những sáng kiến có giá trị;
o   Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn;
o   Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
o   Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;
o   Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề lớn;
o   Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung và lĩnh vực hẹp là quản lý Tài chính công nói riêng trong các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học;
o   Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Số học viên tối đa/1 lớp: 200
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/05/2021
Ngày hết hạn đăng ký: 30/09/2021
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 01/10/2021
+ Bước 1: Nhấn Thông tin lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký trực tuyến để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách đăng ký để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.
Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin để đăng ký khóa học Đăng ký dự thi chương trình đào tạo, thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - năm 2021
Số học viên tối đa/1 lớp: 200
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/05/2021
Ngày hết hạn đăng ký: 30/09/2021
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 01/10/2021

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa) (*):   2. Giới tính (*):  
3. Ngày sinh (*):     4. Nơi sinh (*):  
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi :

7. Cơ quan công tác hiện nay:
8. Chuyên môn công tác: 9. Chức vụ:
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):  
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: Loại:
Hệ: Tại trường: Năm:  
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên:
Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng sâu, miền núi, hải đảo
14. Đối tượng miễn thi môn tiếng Anh:
15. Giấy tờ kèm theo nếu có (Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ,... --> scan rồi NÉN lại thành 01 tệp duy nhất):
16. Địa chỉ liên hệ (*):  
17. Điện thoại (*):   E-mail (*):    
Nhập mã kiểm tra (*):    
Tôi đảm bảo các thông tin khai trên là chính xác

Tổng số: 0 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Cơ quan công tác E-mail Ngày kích hoạt