Đăng ký lớp học

Ngày đăng 11/12/2020

Đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công đợt 1 - năm 2020

Khóa học hết hạn đăng ký

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CÔNG

Tên chương trình: CHÍNH SÁCH CÔNG

Trình độ đào tạo: THẠC SỸ

Ngành đào tạo : CHÍNH SÁCH CÔNG

Mã số : 8340402
 
1. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo Chính sách công trình độ thạc sỹ được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý cơ bản sau:
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012;
- Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
- Thông tư Thông tư số 04 /2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;
- Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện, hồ sơ quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT/QDD-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ;
- Căn cứ Quyết định số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Chính sách công, 
1.     Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mc tiêu chung
Chương trình đào tạo thạc sỹ Chính sách công theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo. Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững lý thuyết, có kiến thức, có trình độ cao về thực hành, nghiên cứu, hoạch định về lĩnh vực Chính sách công; có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc trong khu vực công như Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp chương trình, Học viên có thể tiếp tục học lên bậc tiến sỹ.
2.2. Mục tiêu cụ thể
o   Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. chỉ đạo của Đảng của Nhà nước và cụ thể hóa trong các chính sách ban hành. 
o   Có phương pháp luận, tư duy khoa học và sáng tạo.
- Về năng lực:
Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
o    Tư duy tổng hợp về kinh tế - xã hội, nắm vững kiến thức về Chính sách công, các kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực chính sách và quản lý nhà nước;
o   Có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, đánh giá, quản trị... các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng;
o   Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tham mưu, hoạch định, phân tích và phản biện chính sách;
o   Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nhà nước, chính sách công trong các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học;
o   Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Chính sách công.
-         Về kiến thức:
o   Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho Học viên các kiến thức cơ sở đã được đào tạo ở bậc đại học về Chính sách công chuyên ngành Chính sách công;
o   Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên về kiến thức chuyên ngành Chính sách công đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô;
o   Trang bị những kiến thức thực tiễn thông qua việc giải quyết các bài tập tình huống trong quá trình đào tạo.
- Về kỹ năng:
Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên lĩnh vực Chính sách công và chuyên sâu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô, có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.

 


Số học viên tối đa/1 lớp: 200
Ngày bắt đầu đăng ký: 10/12/2020
Ngày hết hạn đăng ký: 27/12/2020
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 28/12/2020
+ Bước 1: Nhấn Thông tin lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký trực tuyến để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách đăng ký để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa/1 lớp: 200
Ngày bắt đầu đăng ký: 10/12/2020
Ngày hết hạn đăng ký: 27/12/2020
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 28/12/2020

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa) (*):   2. Giới tính (*):  
3. Ngày sinh (*):     4. Nơi sinh (*):  
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi :

7. Cơ quan công tác hiện nay:
8. Chuyên môn công tác: 9. Chức vụ:
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):  
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: Loại:
Hệ: Tại trường: Năm:  
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên:
Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng sâu, miền núi, hải đảo
14. Đối tượng miễn thi môn tiếng Anh:
15. Giấy tờ kèm theo nếu có (Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ,... --> scan rồi NÉN lại thành 01 tệp duy nhất):
16. Địa chỉ liên hệ (*):  
17. Điện thoại (*):   E-mail (*):    
Nhập mã kiểm tra (*):    
Tôi đảm bảo các thông tin khai trên là chính xác Khóa học hết hạn đăng ký

Tổng số: 2 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Cơ quan công tác E-mail Ngày kích hoạt
1.

TRẦN THỊ BẢO NGỌC

Nữ baongoc97.lqd@gmail.com 23/12/2020
2.

PHẠM THỊ LAN ANH

Nữ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng plananh0802@gmail.com 14/12/2020