Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS. Đào Bích Hạnh

Ngày 14/01/2021

 Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:
Họ và tên:                  ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH                       Nam/Nữ:     Nữ
Ngày sinh:                 20/ 09/1973                                            Nơi sinh: Phú Thọ
Quê quán: Ninh Bình               Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:         Tiến sĩ                                                                       
Chức vụ hiện tại: Giảng viên chính
Đơn vị công tác: Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
            - Khoa/Phòng/Ban/TT: Tài chính - Đầu tư
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1012 Nhà V3, Home City 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1012 Nhà V3, Home City 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại NR:                                                          Di dộng: 0904442248
Email:            daohanhhvtc@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Quá trình đào tạo chính quy
Thời gian
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Tên luận văn TN
2006 - 2013
Tiến sĩ
Đại học Paris 1 – Pantheon, Sorbonne, Pháp
 Luật công 
Phân cấp ngân sách ở Việt Nam: Quá trình và triển vọng
2004 - 2005
Thạc sĩ
Đại học Paris 1 - Pantheon, Sorbonne, Pháp
 Tài chính công
Tự chủ tài chính của chính quyền địa phương ở Pháp
1991 - 1995
Đại học
Đại học Tài chính kế toán, Hà Nội
Tài chính -Tín dụng
Quản lý tài chính đối với cho vay giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ
 
2. Đào tạo khác
Thời gian
Nơi đào tạo
Nội dung đào tạo, bằng cấp đạt được
 1/2007
Cơ quan nghiên cứu tài chính công Châu âu, Pháp
Chứng chỉ: Quản lý Thuế hiện đại
6/2006
Học viện Hành chính Quốc gia, Pháp
Chứng chỉ: Khóa học quốc tế về soạn thảo và đánh giá chính sách công.
12/2001
Dự án VIE 96
Chứng chỉ: Quản lý chi tiêu công
4/1999 - 3/2001 
Dự án Vietnam – Canada
Các chứng chỉ: Quản lý tài chính công nâng cao, kinh tế thị trường, kinh tế vĩ mô trong quản lý chính sách
 
3. Trình độ ngoại ngữ
- Tiếng Anh  Trình độ: C                            Mức độ thành thạo: Đọc, hiểu
- Tiếng Pháp Trình độ D:         Mức độ thành thạo: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
 
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhận
1995- 7/2020
Bộ môn quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Giảng viên/ Phó trưởng Bộ môn Quản lý tài chính công
8/2020 đến nay
Khoa Tài chính - Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
STT
Tên đề tài
 
Xếp loại
Cấp quản lý
Năm hoàn thành
Trách nhiệm trong đề tài
1.       
Nghiên cứu ứng dụng Bộ Chỉ số đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Đạt
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
2020
Đồng Chủ nhiệm đề tài
2.       
Đề tài nhánh 4: Đánh giá hiệu lực trong tổ chức thực hiện dự toán chi NSNN cho giáo dục.
Thuộc đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam.”
Xuất sắc
Bộ Khoa học công nghệ
2019
Chủ nhiệm đề tài
3.       
Đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính công ở tỉnh Tuyên Quang”
Tốt
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
2018
Tham gia
4.       
Giá dịch vụ đào tạo tại Học viện Tài chính trong điều kiện tự chủ
 
Xuất sắc
Học Viện Tài chính
2018
Tham gia
5.      1
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công tỉnh Yên Bái
Đạt
 
2017
Tham gia
6.       
Đổi mới tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt nam: từ nghiên cứu quá trình hình thành và kinh nghiệm quốc tế
Xuất sắc
Học Viện
2015
Chủ nhiệm đề tài
7.      2
Giám sát ngân sách địa phương
Xuất sắc
Bộ Tài chính
2009
Tham gia
8.      3
Triển khai phòng thực hành kế toán KBNN
Tốt
Học viện
2003
Tham gia
9.      4
Bài tập tình huống, bài tập lớn Quản lý tài chính công
Xuất sắc
Học viện
2009
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành
STT
Tên bài
Tên tạp chí
 
Tập, Số
 
Trang
Số tác giả
1.      1
Minh bạch tài chính công và chống tham nhũng
Tạp chí Nội chính
36/8-2016
30-33
1
2.       
Quản lý các khoản chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán
07 (132)/2014
13-16
1
3.      2
Kinh nghiệm của cộng hòa Pháp về giám sát ngân sach địa phương
13/ 7-2014
50-53
1
4.      3
Xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Nhà nước tại Pháp và những kinh nghiệm áp dụng đối với Việt nam
Tạp chí kiểm toán
05 (102)/tháng 5/2009
44-48
1
3. Sách đã xuất bản
STT
Tên sách
Loại sách
(GT,BT,SCK,STK...)
Trách nhiệm
NXB/ Năm XB
1.       
Giáo trình quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công
GT
Tham gia
2/2020
2.       
Sách hướng dẫn ôn tập môn Quản lý tài chính công
BT
Đồng chủ biên
2/2020
3.       
Giáo trình quản lý thu NSNN
GT
Đồng chủ biên
NXB Tài chính/2017
4.       
Đề cương bài giảng Luật NSNN (Bộ môn Luật)
GT
Tham gia
2017
5.       
Lý thuyết Quản lý tài chính công (tái bản)
GT
Đồng chủ biên
NXB Tài chính/2016
6.       
Quản lý tài chính công (tái bản)
GT
Tham gia
NXB Tài chính/2016
7.       
Quản lý tài chính công bằng tiếng anh
GT
Tham gia
NXB Tài chính/2016
8.       
Câu hỏi và bài tập môn kế toán NSNN và HĐNV KBNN
BT
Đồng chủ biên
NXB Tài chính, 2012
9.       
Quản lý tài chính và ngân sách xã
GT
Tham gia
 
NXB Tài chính, 2011
10. 
Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN
GT
Tham gia
NXB Tài chính, 2010
11. 
Kế toán Hành chính sự nghiệp
GT
Tham gia
NXB Tài chính, 2009
12. 
Quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra
SCK
Tham gia
NXB tài chính
2008
13. 
Câu hỏi và bài tập môn kế toán HCSN
BT
Tham gia
NXB Tài chính, 2007
14. 
Câu hỏi và bài tập môn kế toán nghiệp vụ KBNN
BT
Tham gia
NXB Tài chính, 2007
15. 
Kế toán tài chính NN
 
GT
Tham gia
 
NXB Tài chính, 2000
16. 
Hệ thống câu hỏi và bài tập môn Kế toán TCNN
BT
Tham gia
 
NXB Tài chính, 2000
4. Hội thảo khoa học
STT
Tên bài báo khoa học
Tên kỷ yếu
Năm công bố
 
Trang
Số tác giả
1.       
Hội thảo Quốc gia: “Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn các nước .”
 4
02
2.       
Đánh giá hiệu lực thực hiện dự toán chi ngân sách nhà
nước cho giáo dục
Hội thảo Quốc gia: “đổi mới cơ chế phân bổ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục ở việt nam.”
5/2019
 
 
3.       
Allocation of recurrent State budget expenditures for education in Vietnam,
Hội thảo quốc tế “Hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng Việt Nam”
6/2019
 
 
03
4.       
Tính giá dịch vụ giáo dục đại học công lập việt nam
 
Hội thảo Quốc gia: “Hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho giáo dục.”
11/2018
 
01
5.       
Khung pháp lý quản lý nợ chính quyền địa phương
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018: “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”” Finance Ministry Conference 2018
 
01
6.       
Xây dựng khung thể chế về nợ chính quyền địa phương từ lý thuyết đến thực tiễn
Nợ chính quyền địa phương: Lý luận và thực tiễn
2017
11
01
7.       
Luật đầu tư công và những vướng mắc trong triển khai thực hiện
Đầu tư công - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tháng 11/2016
 126 -128
01
8.       
Minh bạch tài chính công: Một biện pháp chống tham nhũng
 Tài chính công lý luận và thực tiễn
Tháng 11/2015
31-35
01
9.       
Rủi ro về nợ công của chính quyền địa phương ở Việt nam
Hoàn thiện luật NSNN những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tháng 11/2014
89-91
01
10. 
Đánh giá hiệu quả Ngân sách Nhà nước theo phương thức quản lý mới.
 
Quản lý NSNN theo kết quả đầu ra
 
tháng 6/2007
36
01
11. 
Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp trong xây dựng dự toán NSNN theo đầu ra, kết quả 
Quản lý NSNN theo kết quả đầu ra
 
 
tháng 6/2007
 49
02
12. 
Chuẩn mực kế toán công của Pháp và những kinh nghiệm đối với Việt Nam
International Accounting Standard Orientation and implementation Process in Vietnam – Finance Ministry
Năm 2007
 
01
13. 
Phân cấp nguồn thu để đảm bảo vấn đề tự chủ về thuế của các cấp chính quyền địa phương ở nước Cộng Hòa Pháp
 
Những vấn đề lý luận về phân cấp ngân sách nhà nước
 12/2005
 
02
14. 
Vai trò chuẩn chi và kế toán công trong quản lý chi tiêu công của Việt nam
Hội thảo khóa học đào tạo tài chính công
 
2005
 
02
15. 
Vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với qui trình quản lý ngân sách
 
Hội thảo khóa học đào tạo tài chính công
 
2005
 
01
 
 
 XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
 
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Đào Thị Bích Hạnh