Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS. Đàm Thị Hiền

Ngày 14/01/2021

Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ĐÀM THỊ HIỀN
2. Ngày sinh: 04/01/1979   Nam/Nữ: Nữ
3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị: Tiến sĩ
Nước:
Việt Nam Năm TN: 2019
5. Địa chỉ liên lạc: P1912 Chung cư Starup Tower, Ngõ 91 Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
6. Điện thoại: 0968.040.179
Email:
hiendt@apd.edu.vn
7. Trình độ ngoại ngữ       
TT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
1
Anh
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
8. Thời gian công tác
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
2004 – T7/2014
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Hà Nội
Giảng viên
T7/2014-2020
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội
Ngiên cứu viên
Tháng 1/2020 đến nay
Học viện Chính sách và Phát triển
Nghiên cứu viên
 
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Thời gian
tốt nghiệp
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Tiến sĩ
2019
Viện Chiến lược phát triển Kinh tế phát triển
Thạc sỹ
2009
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng Quản trị Kinh doanh
Cử nhân
2003
Trường Đại học Quản lý kinh doanh Hà Nội Quản trị kinh doanh
 
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
STT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắtđầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Khảo sát đánh giá hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập quốc tế
2015
Cấp Viện
Thư ký
2
Định hướng phát triển hệ thống siêu thị, siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN
2015
Cấp Thành phố
Thành viên
3
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế
2016
Cấp Viện
Thư ký
4
Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017
2017
Cấp Thành phố
Thành viên
5
Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2018
2018
Cấp Thành phố
Thành viên
6
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
2019
Cấp Thành phố
Thư ký
7
Nghiên cứu, xây dựng, tính toán các chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (FP) của thành phố Hà Nội
2019
Cấp Viện
Thành viên
8
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Đông Anh
2019
Cấp Viện
Thành viên
 2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1 Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015.
2011
Tạp chí Kinh tế và dự báo
2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Tồn tại và hướng khác phục.
2014
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
3 Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tái cơ cấu kinh tế để đột phá phát triển.
2014
Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
4 Nhận thức và thực tiễn về cơ cấu kinh tế hiện đại trong nền kinh tế tri thức.
2017
Tạp chí Tài chính
 
5 Gợi ý ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo ngành kinh tế đầu tư
2017
Kỷ yếu Khoa học-Đại học Kinh tế Hưng Yên.
6 Đầu tư phát triển ở Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2006—2015 và một số kiến nghị.
2017
Tạp chí Tài chính
  
Xác nhận của cơ quan
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020
Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
TS. Đàm Thị Hiền