Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS. Ngô Minh Thuận

Ngày 31/10/2019

Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
1. Họ và tên: Ngô Minh Thuận
2. Năm sinh: 07-8-1981                                                   3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                                    Năm được phong học hàm:
    Học vị: Tiến sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2015
5. Chức danh nghiên cứu:              Chức vụ: Phó trưởng Khoa Triết học và Chính trị học
                                                            
6. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 6, Hẻm 3/26/87, Tổ 13, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
 
7. Điện thoại:CQ:                   ;                       NR:                   ;            Mobile:  0983 700 876
    Fax:                                                             E-mail: Thuannm@apd.edu.vn
8. Đơn vị công tác: Học viện Chính sách và Phát triển
     Đơn vị:    Khoa Triết học và Chính trị học                             
    Địa chỉ Cơ quan: Ngõ 7, Lô D25, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Lĩnh vực nghiên cứu:  Triết học, Chính sách tôn giáo
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
1. Đại học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. HCM
Triết học
2004
2. Đại học
(Văn bằng II)
Học viện Báo Chí và Tuyên truyền
Chính trị học –
Tư tưởng
Hồ Chí Minh
2009
           3. Thạc sĩ
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia, Hà Nội
Triết học
2010
           4. Tiến sĩ
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia, Hà Nội
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
2015
 
 
 
 
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ
Bằng cấp/Nơi cấp
Chứng chỉ/Nơi cấp
Thời gian
Tiếng Anh
Cử nhân
Ngôn Ngữ Anh
Viện Đại học mở Hà Nội
 
2014
12. Quá trình công tác
 
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
Vị trí công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức
Từ năm 2005-10/2009
Giảng viên
Triết học Mác - Lênin
Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Từ 10/2009- 7/2014
Giảng viên
Triết học Mác - Lênin
Học viện Chính sách và Phát triển
Tháng 8/2014-> 2018
Giảng viên
Phó Trưởng Khoa
Phụ Trách Khoa
Triết học và Chính trị học
Triết học Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử
 
Học viện Chính sách và Phát triển
Tháng 4/2018 -> nay
Giảng viên
Phó Trưởng Bộ môn
Phụ Trách Bộ môn
Lý luận chính trị
Triết học Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử
 
Học viện Chính sách và Phát triển
 
13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
 
TT
Tên công trình
(bài báo, tham luận)
Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế)
Năm công bố
Tác giả hoặc 
đồng tác giả
1
 
Tạp chí
Nghiên cứu Lập pháp
“Một số phương pháp luận về xây dựng khối đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Số 10 (171)
5/2010
Tác giả
2
Tạp chí Triết học
 
“Văn hóa chính trị trong việc hình thành phẩm chất, năng lực của người cán bộ lãnh đạo chính trị”, Số 6
6/2011
Đồng tác giả
3
Tạp chí Công tác Tôn giáo
“Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong đoàn kết tôn giáo”, Số 1+ 2
2/2012
Đồng tác giả
4
Lý luận chính trị & Truyền thông
 
«Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH » - sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của ĐCSVN, Số 8
8/2012
Đồng tác giả
5
Tạp chí Công tác Tôn giáo
“Những nguyên tắc và phương pháp cơ bản tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong đoàn kết tôn giáo”, Số 8
8/2012
Đồng tác giả
6
Tạp chí Công tác Tôn giáo
« Ảnh hưởng của giá trị đạo đức tôn giáo đến việc hình thành đạo đức lối sống của người Việt Nam hiện nay », Số 3.
3/2013
Đồng tác giả
7.
Tạp chí Giáo dục Lý luận
« Hồ Chí Minh và việc kế thừa, vận dụng những tư tưởng tích cực, tiến bộ trong học thuyết Nho giáo », Số 203
10/2013
Đồng tác giả
8.
Tạp chí Triết học
“Những nguyên tắc trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đoàn kết tôn giáo”, Số 6
6/2014
Đồng tác giả
9
Tạp chí Công tác tôn giáo
« Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo », số 129
5/2017
Tác giả
10
Giáo dục Lý luận
« Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong phương pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc »
12/2017
Tác giả
11
Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng dạy và NCKH trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Học viện Chính sách và Phát triển
« Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển hiện nay »
2017
Tác giả
12
Tạp chí Giáo dục lý luận
« Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay »
2018
Tác giả
13
Tạp chí Triết học
« Phát huy sức mạnh mềm trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới Việt Nam »
2019
Đồng tác giả
 
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
 
TT
Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)
Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)
Năm công bố
Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia
1
Giáo trình Triết học
NXB.Chính trị quốc gia Hà Nội
2010
Tham gia
2
Giáo trình chính trị học
NXB.Chính trị quốc gia Hà Nội
2011
Tham gia
3
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo
(Sách chuyên khảo)
NXB. Đại học quốc gia Hà Nội
2017
Chủ biên
4
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và quản lý kinh tế và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay(Sách chuyên khảo)
NXB. Đại học quốc gia Hà Nội
2019
Chủ biên
 
 
 
 
 
 
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài, dự án,
nhiệm vụ đã chủ trì
Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)
Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)
Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)
“Nghiên cứu giải pháp đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển trong điều kiện của kinh tế thị trường hiện nay”,
(Tham gia thực hiện)
 
1/2012
 
Đã nghiệm thu
12/2012
 
Cấp Bộ
Đề tài: “Xây dựng đề án mở ngành đào tạo Chính trị học tại Học viện Chính sách và Phát triển
(Chủ trì)
5/2015
Đã nghiệm thu
12/2015
Cấp Học viện
Đề tài: Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng và quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” Mã số:APD.2018/C.01. (Chủ trì)
04/2018
Đã nghiệm thu
12/2018
Cấp Học viện
Đề tài: “Giải pháp đổi mới chất lượng thi đua, khen thưởng tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ
(Tham gia thực hiện)
01/2019
Đã nghiệm thu
8/2019
Cấp Bộ
16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
 
TT
Tên công trình
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
Thời gian áp dụng
 
1
Giáo trình Triết học
Giảng dạy, Học viện Chính sách và Phát triển
2011
2
Giáo trình chính trị học
Giảng dạy, Học viện Chính sách và Phát triển
2012
 
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
 
TT
Hình thức và nội dung giải thưởng
Năm tặng thưởng
 
 
 
 
 
 

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT
Hình thức Hội đồng
Số lần
 
 
 
 
 
 
 
19. Nghiên cứu nghiên cứu khoa học(nếu có)
 
TT
Họ và tên
Tên đề tài
Đã nghiệm thu
Cấp khoa
1
Nhóm sinh viên
Chính sách công
“Thực trạng đạo đức sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển hiện nay”
11/2014
 
2
Học viên
“Quản lý nhà nước về hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục”
12/2018
Cấp Học viện