Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Lê Huy Đoàn

Ngày 31/10/2019

Xem bản pdf tại đây

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
-    Họ và tên: Lê Huy Đoàn
-    Giới tính: Nam
-    Ngày sinh: 1975
-    Nơi sinh: Hà Tĩnh.
-    Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội.
-    Nơi làm việc: Khoa Kế hoạch Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển
-    Học vị: Tiến sĩ Kinh tế
-    Chức danh: Phó Trưởng Khoa, Phụ trách khoa
-    ĐT liên lạc: 0965799007
-    Email: doanlhtapl@gmail.com
 
2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2.1. Đào tạo dài hạn
-    2010-2014: NCS Kinh tế, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-    2007-2008: Kinh tế phát triển, Đại học New Hampshire, Bang New Hampshire, Hoa Kỳ.
-    2007: Tiếng Anh, Viện ESL, Đại học New Hampshire, Bang New Hampshire, Hoa Kỳ.
-    2005-2007: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.
-    1992-1996: Cử nhân Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.
2.2.Đào tạo ngắn hạn
-    Khoá tập huấn quốc tế về quản lý tài chính công; Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển; 2014;
-    Phân cấp tài chính, lập kế hoạch theo chương trình nhiều năm, Dự án Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở Trung ương và Địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2013;
-    Khóa đào tạo về Phương pháp giảng dạy bậc đại học, Trung tâm đào tạo Việt Nam-Singapore, Hà Nội, Việt Nam, 2010.
-    Khoá đào tạo về phương pháp giảng dạy bậc đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo Cán bộ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010;
-    Khóa đào tao về Kinh tế môi trường, AIT Việt Nam, năm 2004
-    Đào tạo về Kỹ năng lãnh đạo, Singapore, 2002.
-    Đào tạo về Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, 1999.
2.3.Ngoại ngữ:
-    Tiếng Việt: Thành thạo (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
-    Tiếng Anh: Thành thạo (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
 
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(1)   Chuyên gia tư vấn phát triển làm việc cho Nippon Koei Việt Nam từ 2018 đến nay.
(2)   Chuyên gia tư vấn phát triển làm việc cho McKinsey & Company Việt Nam và KOICA Việt Nam; Tư vấn phát triển địa phương, ngành; 2013-đến nay.
(3)   Giảng viên, Quản lý khoa Kế hoạch Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 2010- đến nay.
(4)   Giảng viên, Tiếng Anh chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEFL và Phát âm, Viện Ngôn ngữ TAPL Việt Nam (2010- đến nay);
(5)   Nghiên cứu viên Kinh tế, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1997-2007.
 
4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
(1) Tăng trưởng và phát triển
(2) Chất lượng tăng trưởng
(3) Cơ cấu kinh tế
(4) Đầu tư công
(5) Phát triển địa phương
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Các bài báo đã công bố
1)      Chất lượng tăng trưởng công nghiệp thành phố Hà Nội-Rào cản và gợi ý chính sách; sách tham khảo, NXB Dân trí, Hà Nội, 2017.
2)      Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 5 năm 2017;
3)      Chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 3 năm 2015.
4)      Ứng dụng Phương pháp trọng số điều hòa trong dự báo kinh tế ở Việt Nam, đồng tác giả, Tạp Chí Kinh tế và Dự báo, số 3 năm 2001.
5)      Toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 2, 1999.
4.2.2. Các báo cáo, hội nghị, hội thảo
(1) Báo cáo Đầu kỳ: “Tình hình Kinh tế xã hội và sử dụng vốn ODA của Việt Nam và 63 tình, thành phố cả nước”, Dự án Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Cơ quan phát triển Hàn Quốc (KOICA); 2013.
(2) Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2013, Bài đăng ở Hội thảo Khoa học “Tăng trưởng và Lạm phát”, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID), 2014.
(3) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bậc cao của Việt Nam, đồng tác giả, kỷ yếu Hội thảo “Chiến lược Phát triển và Vai trò của Nhà nước”, Dự án Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tổ chức; 2011;
4.2.3.Đề tài, Dự án, Đề án Chủ trì/tham gia:
1)      Quy hoạch phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn 2050-Dự án quốc tế do Nippon Koei Việt Nam và APD đồng chủ trì.
2)      Quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Dự án quốc tế, do McKinsey & Company Việt Nam chủ trì;
3)      Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam, 2014-2018;
4)      Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp thành phố Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố; 2015-2016;
5)      Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và kế hoạch đầu tư công trung hạn; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 2014;
6)      Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội của 63 tỉnh thành phố Việt Nam, Dự án Hợp tác Quốc tế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), 2013-2014.
7)      Đánh giá chính sách phân cấp đầu tư của Việt Nam, dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010-2012;
8)      Nghiên cứu, phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam bằng việc sử dụng bảng cân đối liên ngành, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010- UNIDO, 1999-2000, đồng tác giả.
9)      Nghiên cứu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bậc cao của Việt Nam, KDI phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển, 2010-2011, đồng tác giả.
10) Đánh giá chính phân sách cấp đầu tư của Việt Nam, dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010-2012;
1)      Phát triển Kinh tế Vùng; tài liệu tham khảo, biên dịch;
2)      Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên (2007), Hòa Bình (2003), Thừa Thiên Huế (2001);
3)      Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng (Hải Dương, năm 2005), Yên Thế (Bắc Giang, 2002), Nam Đông, Hương Trà, Phú Vang (Thừa Thiên Huế, 2002);
4)      Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010 do Học viện Chính sách và Phát triển chủ trì về “Kết hợp công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính sách và Phát triển với công tác lập kế hoạch tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

5)        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư các năm: 2006: Kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của một số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Bùi Tất Thắng; 2003: Ứng dụng bảng Cân đối liên ngành trong nghiên cứu chuyển sịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Minh Hải; 2002: Tác động của Khoa học công nghệ tới tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Minh Hải; 2001: Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Thư ký đề tài do TS. Hoàng Minh Hải chủ nhiệm; 1998: Tác động của chuyển dịch cơ cấu đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Nắp;