Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Tô Trọng Hùng

Ngày 31/10/2019

Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Bản thân:
- Họ và tên:   Tô Trọng Hùng
- Giới tính:    Nam                                        
- Ngày sinh:  23/03/1985;          Nơi sinh:     Vĩnh Phúc
- Dân tộc:      Kinh;                    Tôn giáo:     Không
- Số Chứng minh thư nhân dân: 135158989 Nơi cấp: Công An Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ thường trú:          Võng La, Đông Anh, Hà Nội.
- Học vị:       Tiến sĩ Kinh tế;                         Năm đạt học vị tiến sĩ:    2017
- Chức vụ, nơi làm việc hiện nay:   Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa chỉ cơ quan:   Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 096. 135. 9669.
2. Quá trình đào tạo:
A. Đại học:
- Ngành học: Kinh tế chính trị
- Nơi tốt nghiệp: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Thời gian đào tạo: từ tháng 9/2004 – 7/2008.
B. Cao học:
- Ngành học: Quản trị kinh doanh
- Nơi tốt nghiệp: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Thời gian đào tạo: 9/2008 – 10/2010.
C.   Tiến sĩ:
- Ngành học: Kinh tế quốc dân
- Nơi tốt nghiệp: Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô (Capital University of Economics and Business), Bắc Kinh, Trung Quốc.
- Thời gian đào tạo: 9/2012 – 7/2017.
D.   Các chứng chỉ khác (tên chứng chỉ, nơi cấp, thời gian)
- Nghiệp vụ kế toán tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007;
- Tiếng Anh, Khoa sau Đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008;
- Nghiệp vụ sư phạm, Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội, 2008;
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2010;
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2011;
- Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017.
3. Trình độ ngoại ngữ
- Tiếng Trung: Thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)
- Tiếng Anh: Trình độ C
4. Quá trình công tác
- Từ 08/2010 – 08/2012: Nghiên cứu viên Kinh tế, Phòng Kinh tế, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Từ 09/2012 – 07/2017: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô (Capital University of Economics and Business), Bắc Kinh, Trung Quốc.
- Từ 08/2017 – 07/2018: Nghiên cứu viên Kinh tế, Trung tâm nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Từ 08/2018 – nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
5. Bài viết công bố tạp chí chuyên ngành
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum và một số vấn đề đặt ra, tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 4 năm 2011.
6. Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 
TT
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
Thời gian thực hiện
(năm theo Hợp đồng ký kết)
Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)
Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)
Chủ nhiệm đề tài/thành viên tham gia
1
Những vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững
2010 - 2011
2011, Khá
Cấp bộ
Thư ký đề tài, thành viên chính tham gia đề tài
2
Những vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững
2010 - 2011
2011, Khá
Cấp bộ
Thành viên chính tham gia đề tài
3
Báo cáo thường niên năm 2011 của Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
2011
2011, Khá
Cấp bộ
Thành viên chính tham gia đề tài
4
Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ đóng góp của KHCN trong TTKT của tỉnh Hòa Bình
2018 - 2020
Đang triển khai
Cấp bộ
Thành viên chính tham gia đề tài
5
Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
2019 - 2020
Đang triển khai
Cấp cơ sở
Chủ nhiệm đề tài