Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Nguyễn Nam Hải

Ngày 23/10/2019

Xem bản pdf tại đây

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I.THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
1.Họ và tên:                  Nguyễn Nam Hải
2.Năn sinh                     1973                              Giới tính: Nam
3.Nơi đang công tác:    Học Viện Chính sách và Phát triển- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4.Học vị:                        Tiến sỹ kinh tế
5.Địa chỉ:                       Số 18, Lô D25 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
6.Điện Thoại:                0912842960        Email: hainguyencsc@gmail.com
 
7. Trình độ ngoại ngữ
 
STT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
 
1
Tiếng
Anh
 
x
 
 
 
x
 
 
 
x
 
 
 
x
 
 
 
8.Thời gian công tác
 
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
Từ 2012-nay Học Viện Chính sách và Phát triển Giảng viên chính
Từ 1998- 2012 Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương- Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nghiên cứu viên, Giảng viên, Tư vấn viên, Chuyên viên
 
9. Quá trình đào tạo
 
Bậc đào tạo
Thời gian đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Tiến sỹ 2015-2019 Đại Học Kinh tế Quốc dân Quản trị nhân lực
Thạc sỹ 2005-2007 Đại Học Kinh tế Quốc dân Kinh tế và Quản lý công
Cử nhân 1993-1997 Đại Học Kinh tế Quốc dân Quản lý kinh tế
 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1.Các đề tài nghiên cứu khoa học
 
STT
Tên đề tài
Cấp QĐ
Mã số
Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu
1
Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam
Cấp bộ
2012
Xuất sắc
2
Chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc"
Cấp bộ
2011
Xuất sắc
3
Chính sách và giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”
Cấp bộ
2010
Xuất sắc
4
Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường vì sự phát triển bền vững"
Cấp bộ
2009
Xuất sắc
5
Các kênh huy động vốn đầu tư bất động sản: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý áp dụng cho Việt Nam
Cấp bộ
2008
Xuất sắc
6
Quản trị doanh nghiệp: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam
Cấp bộ
2007
Xuất sắc
7
Các nhân tố tác động đến tăng trưởng của doanh nghiệp khu vực tư nhân ở một số tỉnh phía bắc và phía nam"
Cấp bộ
2006
Xuất sắc
8
Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài"
Cấp bộ
2005
Xuất sắc
9
Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý thống nhất cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoại tại Việt Nam"
Cấp bộ
2004
Xuất sắc
10
Nhận dạng các hoạt động phi chính thức của doanh nghiệp tư nhân trong quá trình tự do hóa thương mại và đối sách với các hoạt động này"
Cấp cơ sở
2003
Xuất sắc
11
Phân tích các chính sách và biện pháp hỗ trợ đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh"
Cấp bộ
2000
Xuất sắc
 
2. Kinh nghiệm giảng dạy
 
STT
Tên khóa học
Năm thực hiện
1
"Quản trị sản xuất" cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2012
2
Quản trị Marketing trong thời đại mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tại Hà Nội
2011
3
Chuyên đề Marketing nâng cao cho CEO cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Bắc Ninh.
2011
4
-Kỹ năng bán hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội
-Kỹ năng bán hàng, quản lý tiếp thị, tài chính doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình
2010
5
Quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Sơn La
2009
6
-Nghiên cứu Marketing và phân tích thị trường để tiếp cận thị trường sản phẩm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.
-Marketing và kỹ năng cần thiết trong quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hà Nam.
2008
7
Quản trị kinh doanh cho các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, tại Hà Nội.
2007
8
Giảng viên kiêm giảng tại trường Đại học Thăng Long.
 2007 -2014
 
3. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp cận
 
STT
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên
Số lượng học viên
1
Chính sách công
5
2
Chính sách kinh tế (phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư, phát triển ngành, lĩnh vực,..)
5
3
Quản trị nguồn nhân lực
5
4
Quản trị kinh doanh
5
 
4. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây
 
STT
Tên công trình
Ngồn công bố
1
Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới sự gắn kết với công việc của nhân viên trong doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội” Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 
2
Nhận dạng và đánh giá các hoạt động kinh doanh phi chính thức của các doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển
3
Mối quan hệ giữa sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội Tạp chí Kinh tế và Dự báo
4
Tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạch định chính sách thông qua xây dựng Chính phủ điện tử Tạp chí Kinh tế và Dự báo
5
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV ở một số quốc gia trong bối cảnh hộp nhập kinh tế và bài học đối với Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Dự báo
6
Financial Rewards, Job Satisfaction and Organizational Commitment of teaching staff at a public university of Vietnam Proceeding of the International Conference on Emerging issues in Economics and business in the context of international integration
7
Chính sách Công (sách chuyên khảo)
 
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông