Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Vũ Thị Nhài

Ngày 14/10/2019

Xem bản pdf tại đây

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:  VŨ THỊ NHÀI
 
 
2. Ngày sinh:  16/4/1973
 
Nam/Nữ:  Nữ
3. Nơi đang công tác hiện nay:  Khoa Tài chính – Đầu tư
                                            Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị:  Tiến sỹ
Nước: Việt Nam
 
Năm TN:  2003
5. Học hàm:  
Năm phong:
 
6. Địa chỉ liên lạc: Phòng 2306 Tòa nhà Thủy lợi, 28 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
7. Điện thoại: 0903268085
Email:
 vunhai.mpi@apd.edu.vn
8. Trình độ ngoại ngữ        
TT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
1
 Tiếng Anh
 x
 
 
 x
 
 
x
 
 
x
 
 
2
Tiếng Pháp
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
3
Tiếng Nga
 
 
x
 
 
x
 
 
 
 
 
x
 
9. Thời gian công tác
 
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
6/2015 - Nay
Học viện Chính sách và Phát triển
Giảng viên
3/2003 – 6/2015
Học viện Hành chính Quốc gia
Giảng viên
9/1995 – 2/2003
Công ty đầu tư và xây dựng Hà Nội
Cán bộ
 
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Thời gian tốt nghiệp
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Cử nhân
1995
Đại học KTQD
Ngân hàng-Tài chính
Thạc sỹ
1998
Đại học KTQD
Ngân hàng-Tài chính
Tiến sỹ
2003
Đại học KTQD
Ngân hàng-Tài chính
 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
 
STT
Tên đề tài
Cấp QĐ, Mã số
Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu
1
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công của Thành phố Hà Nội
Thành phố
01X-07-02-2007-2
2008
Tốt
2
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công
Bộ
229/HVQG-NCKH
2006
Tốt
3
Báo điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thủ tướng chính phủ: Thực trạng và giải pháp
Bộ
616/QĐ-VPCP
2006
Tốt
4
Vai trò của báo in, báo điện tử trong việc tuyên truyền và thúc đẩy chương trình tổng thể cải cách hành chính
Bộ
625/QĐ-VPCP
2007
Tốt
5
Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp thành phố Hà Nội trong nền kinh tế thị trường
Thành phố
01X-11-01-2007-2
2008
Tốt
 
2. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp nhận
 
STT
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học
Số lượng học viên cao học
1
Tài chính ngân hàng
3
2
Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô
3
3
Chinh sách công
3
 
3. Các công trình khoa học đã công bố
 
3.1. Các công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành
1.        “Tăng cường năng lực giám sát cộng đồng các dự án đầu tư công của Việt Nam”, Tạp chí Công thương, số 12/2016, trang 136-141.
2.        “Tham gia TPP: Hà Nội phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố”, Tạp chí Công thương, số 10/2016, trang 45-50.
3.        “Việt Nam hướng tới mô hình giám sát hợp nhất thị trường tài chính”, Tạp chí Công thương, số 9/2016, trang 146-151.
4.        “Một số vấn đề về quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 422/2008, trang 8-9.
5.        “Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy hành chính hiện nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4/2008, trang 10-12.
6.        “Từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Thương mại, số 18/2008, trang 3-4.
7.        “Việt Nam sau một năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới”, Tạp chí Hồ sơ – Sự kiện, số 28+29/2008, trang 67-69.
8.        “Quản lý nhà nước với việc bình ổn thị trường chứng khoán”, Tạp chí Tài chính, số 522/2008, trang 14-16.
9.        “Đầu tư ra nước ngoài – Một hoạt động nâng cao vị thế của Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 423/2008, trang 20-22.
10.   “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức”, Tạp chí Thương mại, số 10/2008, trang 8-9-13.
11.   “Để thu hút hơn nữa vốn đầu tư từ Hàn Quốc”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 424/2008, trang 32-33.
12.   “Xuất khẩu vài thị trường Hoa Kỳ có thể đạt trên 13 tỷ USD”, Tạp chí Thương mại, số 16/2008, trang 3-4.
13.   “Thuê giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước”, Tạp chí Thương mại, số 15/2008, trang 10-11-14.
14.   “Vận động chính sách đối với doanh nghiệp kinh tế cần một khung pháp lý”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 418/2008, trang 32-33.
15.   “Về phát triển kinh tế biển hiện nay”, Tạp chí Thương mại, số 11/2008, trang 8-10.
16.   “Điều kiện cần và đủ để phát triển lưu thông hàng hóa bằng đường biển”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 420/2008, trang 30-32.
17.   “Nâng cao hiệu quả du lịch biển ở Việt Nam”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5/2008, trang 56-57.
18.   “Việt Nam cải cách tài chính công – Một biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 9/2007, trang 42-43.
19.   “Những vấn đề cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 413/2007, trang 11-13.
20.   “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí Thuế nhà nước, số 35/2007, trang 8-9.
21.   “Hai nghị quyết kinh tế quan trọng khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới”, Tạp chí Thương mại, số 48/2007, trang 3-5.
22.   “Một số vấn đề về Tổ chức Thương mại Thế giới địa phương”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 415/2007, trang 9-10-18.
23.   “Mấy vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 38/2007, trang 31-33.
24.   “Giải pháp nâng cao hiệu quả cạnh tranh doanh nghiệp”, Tạp chí Thương mại, số 35/2007, trang 3-4.
25.   “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước mỗi độ Xuân sang”, Tạp chí Thi đua khen thưởng, số 81/2007, trang 6-7.
26.   “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 8/2006, trang 6-8.
27.   “Tiếp tục hoàn thiện chính sách chi tiêu công đáp ứng tiến trình cải cách hành chính”, Tạp chí Tài chính, số 499/2006, trang 17-18.
28.   “Việt Nam hướng tới ngân sách nhà nước đáp ứng giới”, Tạp chí Tài chính, số 497/2006, trang 33-34.
29.   “Một số vấn đề từ cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 43+44/2006, trang 30-32.
30.   “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước”, Tạp chí Thông tin khoa học hành chính, số 3/2006, trang 9-12.
31.   “Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số 4/2003, trang 16-16.
32.   “Thành phần kinh tế tư nhân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng”, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số 3/2003, trang 21-23.
 
3.2. Các bài viết đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia/quốc tế
1.      “Hướng tới sự phát triển của thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam”. Hội thảo “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của ngân hàng và doanh nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, ngày 29/11/2017.
2.      “Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”, Hội thảo “Chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, ngày 18/11/2015.
3.      “Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường”, tháng 4/2014, trang 50-55.
4.      “Một số vấn đề cấp bách cần giải quyết trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Tái cấu trúc doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế hiện nay”, tháng 11/2012, trang 43-47.
5.      “Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay, tháng 5/2012, trang 153-164.
6.      “Nâng cao hiệu quả văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO”, tháng 5/2008, trang 45-50.
7.      “Báo chí – kênh thông tin quan trọng trong việc hình thành chính sách pháp luật đối với doanh nghiệp thời kỳ hội nhập”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Vận động chính sách: Thực tiễn và pháp luật”, tháng 12/2007, trang 100-110.
8.      “Một số góp ý bản dự thảo Luật bình đẳng giới”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Bình đẳng giới từ góc nhìn nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức nữ”, tháng 5/2006, trang 21-25.
9.      “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Bình đẳng giới từ góc nhìn nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức nữ”, tháng 5/2006, trang 46-51.
10.“Nâng cao chất lượng dịch vụ khoa học và công nghệ hành chính đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Dịch vụ khoa học và công nghệ hành chính trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức và thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam”, tháng 12/2005, trang 72-76.
11. “Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước”, Kỷ yếu Hội nghị quốc gia “Vai trò phụ nữ Học viện Hành chính Quốc gia trong lĩnh vực quản lý. đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tháng 10/2004, trang 135-137.
 
3.3. Sách đã xuất bản
 
tt
Tên sách
Loại sách
NXB
STG
Trách nhiệm
1
Quản lý Tài chính công ở Việt Nam
Chuyên khảo
2016, Nhà xuẩt bản Tài chính
1
Viết một mình
2
100 câu hỏi và trả lời về Quản lý Tài chính công
Tham khảo
2007, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
1
Viết một mình
3
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tham khảo
2007, Nhà xuẩt bản Tài chính
1
Viết một mình
4
Giáo trình Quản lý Tài chính công
Giáo trình
2017, Nhà xuất bản Đại học quốc gia
9
Viết 3 chương
5
Giáo trình Nguyên lý Tài chính – Tiền tệ
Giáo trình
2016, Nhà xuất bản Đại học quốc gia
10
Viết 2 chương
6
Giáo trình Quản lý nhà nước về Tài chính
Giáo trình
2007, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
9
Viết 2 chương
7
Nghiên cứu tác động giới trên con đường chức nghiệp của công chức Việt Nam
Tham khảo
2006, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin
11
Tham gia khảo sát, viết, biên tập sách
8
Quản lý Tài chính ngân sách xã, cẩm nang giảng viên
Giáo trình
2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
3
Viết 1 chương
9
Quản lý tài chính ngân sách xã, sách dùng cho học viên
Giáo trình
2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
3
Viết 1 chương
10
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cẩm nang giảng viên
Giáo trình
2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
7
Viết 1 chương
11
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sách dùng cho học viên
Giáo trình
2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
7
Viết 1 chương
12
Tuyển tập thơ Hồ Chí Minh
Tham khảo
2007, Nhà xuất bản Văn học
1
Tuyển chọn
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết
Tham khảo
2007, Nhà xuất bản Lao động
1
Tuyển chọn
13
Tuyển tập những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tham khảo
2008, Nhà xuất bản Âm nhạc
1
Tuyển chọn
 
III. CAM ĐOAN
 
Tôi xin cam đoan tất cả những chi tiết khai trong Bản lý lịch khoa học này là trung thực và chính xác.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời khai trên.