Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Nguyễn Thị Đông

Ngày 11/10/2019

 Xe bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
                       
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Đông
2. Năm sinh:        1981                                                      3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
    Học vị:           Tiến sỹ                                                  Năm đạt học vị: 2019.
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                 
 Chứcvụ: Phó Trưởng phòng QLĐT
6. Địa chỉ nhà riêng:  Số 5, tổ 10, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
7. Điện thoại:CQ:  024.7473186;  Mobile: 0988922306    E-mail: dongvk@gmail.com
8. Đơn vị công tác:
    Đơn vị:     Phòng Quản lý đào tạo.                            
    Học viện Chính sách và Phát triển
    Địa chỉ Cơ quan: Số 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Lĩnh vực nghiên cứu:    Kinh tế và Kinh doanh  
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Đại học
Kinh tế quốc dân
Quản trị kinh doanh
2003
Thạc sỹ
Kinh tế quốc dân
Tài chính, LTTT và Tín dụng
2007
Tiến sỹ
Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kinh tế phát triển
2019
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữ
Nghe
Nói
Đọc
Tiếng Anh
B2
B2
B2
12. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
Tên tổ chức công tác
Địa chỉ tổ chức
Ghi chú
7/2003 - 6/2009
Công ty Noble (Việt Nam)
TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội
 
7/2009 - nay
Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
 
 
13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
 
TT
Tên công trình
(bài báo, tham luận)
Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo)
Năm công bố
Tác giả hoặc
đồng tác giả
1
“Tái cơ cấu DNNN: Tạo sân chơi bình đẳng và động lực cho tăng trưởng kinh tế”
Hội thảo khoa học: “Phối hợp chính sách Tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014 – 2015”.
2013
Đồng tác giả
2
Để tăng trưởng kinh tế thủ đô Hà Nội tiếp tục theo hướng bền vững
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/2014
2014
Tác giả
3
 
Phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội theo hướng phát triển bền vững
Tạp chí Thăng Long
Số 3/2014
2014
Tác giả
4
 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội – Thực trạng và giải pháp
Tạp chí Thăng Long
Số 4/2014
2014
Tác giả
5
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Nông nghiệp ở Thành phố Hà Nội theo hướng phát triển bền vững
Kỷ yếu hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
2015
Tác giả
6
Về chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Hà Nội
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 8/2015
2015
Tác giả
7
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt nam
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 9/2015
2015
Đồng tác giả
8
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của thành phố Hà Nội theo hướng bền vững,
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19/2018
2018
Tác giả
9
Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng năng suất lao động của Thành phố Hà Nội,
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21/2018
2018
Tác giả
10
Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 541/2019
2019
Đồng tác giả
11
Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế và đầu tư tư nhân của thành phố Hà Nội
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 543/2019
2019
Đồng tác giả
12
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Số 19/2019
2019
Đồng tác giả
 
 
 
 
 
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
TT
Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)
Nơi công bố
(Nhà XB, nơi XB)
Năm công bố
Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia
1
Tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)
NXB. ĐH Quốc gia Hà Nội
2019
Tham gia biên soạn
 
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ   đã chủ trì hoặc tham gia
Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm theo hợp đồng ký kết)
Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu, kết quả)
Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)
Tham gia viết chuyên đề tại đề tài “Áp dụng mô hình phân tích tương quan đầu vào - đầu ra, đề xuất phương hướng và giải pháp tái cấu trúc đầu tư công của Hà Nội
2012 - 2013
Đã nghiệm thu
Cấp thành phố
Tham gia viết chuyên đề tại đề tài “Giải pháp chủ yếu phát triển có hiệu quả kinh tế phi chính thức ở Hà Nội đến năm 2020”
2013 – 2014
Đã nghiệm thu
Cấp thành phố
Thư ký đề tài, thành viên nghiên cứu “Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế của Hà Nội trong Vùng Thủ đô giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2030”
2015 - 2016
Đã nghiệm thu
Cấp thành phố
Thư ký đề tài, thành viên nghiên cứu “Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”
2017 - 2018
Đã nghiệm thu
Cấp thành phố
Chủ nhiệm đề tài “Giải pháp tăng cường thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
2018
Đã nghiệm thu
Cấp cơ sở
Đồng chủ nhiệm đề tài “Xây dựng mô hình kết nối việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp cao đẳng và đại học ở Hà Nội”
2018 - 2019
Chưa nghiệm thu
Cấp thành phố
 
 
 
 
16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
TT
Tên công trình
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
Thời gian áp dụng
 
 
 
 
 
2
 
 
 
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT
Hình thức và nội dung giải thưởng
Năm tặng thưởng
 
 
 
 
 
 
3
 
 
18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (Số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia và tương đương trong và ngoài nước đã tham gia 5 năm gần đây)
TT
Hình thức Hội đồng
Số lần