Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Nguyễn Thế Hùng

Ngày 11/10/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
                       
1. Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng
2. Năm sinh: 1977                                                             3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                             Năm được phong học hàm:
    Học vị: Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu:                                         Chứcvụ: Trưởng phòng QLĐT
6. Địa chỉ nhà riêng: P3212 Nhà J khu Goldsilk Complex Hà Đông, Hà Nội
 
7. Điện thoại:CQ: 04 3 85898694     ;             NR:                   ;           Mobile: 01.222555669
Fax:                                                             E-mail: hungnt888@gmail.com
8. Đơn vị công tác:
     Đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển                                
    Địa chỉ Cơ quan: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà nội
 
9. Lĩnh vực nghiên cứu: 
 
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Đại học
Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội
Tài chính – Tín dụng
1999
Thạc sĩ
Học viện Tài chính
Tài chính – Tín dụng và lưu thông tiền tệ
2005
Tiến sĩ
Học viện Tài chính
Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng
2011
Đào tạo ngắn hạn
Công ty đào tạo SOIL
Kỹ năng bán hàng
2007
Đào tạo ngắn hạn
Banking Training Center
Kỹ năng giảng dạy nội bộ (TOT)
2008
Đào tạo ngắn hạn
Công ty định giá Bộ tài chính
Kinh doanh bất động sản
2008
Đào tạo ngắn hạn
Công ty định giá Bộ tài chính
Định giá tài sản
2008
Đào tạo ngắn hạn
Công ty định giá Bộ tài chính
Môi giới bất động sản
2008
Đào tạo ngắn hạn
Trung tâm năng suất
Kỹ năng đánh giá ISO nội bộ
2010
Đào tạo bồi dưỡng
Trung tâm đào tạo – Bồi dưỡng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng
2013
Đào tạo ngắn hạn
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Phát triển kỹ năng tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2017
Đào tạo bồi dưỡng
Trường đại học sư phạm 2
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
2018
Đào tạo ngắn hạn
Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
2018
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ
Nghe
Nói
Đọc
Tiếng Anh
Khá
Khá
Tốt
 
12. Quá trình công tác
 
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
Vị trí công tác
Lĩnh vực chuyên môn
Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức
1999-2013
Giảng viên
Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hàng hải Việt Nam
2006-2013
Chuyên gia đào tạo, nhân sự và hỗ trợ kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm
Tổng Công ty Tài chính Dầu Khí, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí, Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI, Ngân hàng Dầu khí.
2013- 2014
Trưởng phòng Khoa học – Hợp tác
Tài chính – Ngân hàng
Học viện Chính sách và Phát triển
2014- nay
Trưởng phòng Quản lý đào tạo
Giảng viên Tài chính – Ngân hàng
Học viện Chính sách và Phát triển
 
13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
 
TT
Tên công trình
(bài báo, tham luận)
Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế)
Năm công bố
Tác giả hoặc 
đồng tác giả
1
Bài báo: Nguyên nhân tồn tại thị trường ngoại tệ tự do và những tác động tiêu cực đến nền kinh tế
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
2010
Tác giả
2
Tác động của tỷ giá đến tình trạng đô la hóa của Việt Nam
Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ (6/303), Tr. 3.0,31
2011
Tác giả
3
Vị thế của Việt Nam Đồng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Tạp chí Nghiên cứu tài chính Kế toán, (1/78), Tr. 60-62
2011
Tác giả
4
Bàn thêm về Nợ công và Quản lý Nợ công của Việt Nam hiện nay
Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, Số 1
2013
Tác giả
5
Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và vai trò “giải cứu” nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam
Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, Số 3
2014
Tác giả
6
Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học – Kinh nghiệm tại Học viện Chính sách và Phát triển
Hội thảo khoa học tại Đại học Tài chính – Kế toán
2017
Tác giả
 
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
 
TT
Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)
Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)
Năm công bố
Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia
1
Chính sách Công
Sách chuyên khảo, Học viện Chinh sách và Phát triển, 2014, Nhà xuất bản Thống Kê
2014
Tham gia viết Chương 8
 
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì
Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)
Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)
Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)
Đề tài NCKH cấp Trường, Tên đề tài: Giải pháp nâng cao vị thế của đồng Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
2010
Đạt
Đại học Hàng hải Việt Nam
Đề tài NCKH cấp Học viện, Tên đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển”
2015
Đạt
Học viện Chính sách và Phát triển
Đề án cấp Học viện, Tên đề tài “Liên kết đào tạo sau đại học tại các trường đại học ở địa phương”
2016
Đạt
Học viện Chính sách và Phát triển
Đề án cấp Học viện, Tên đề tài “Mở mã ngành đào tạo tiến sĩ tại Học viện Chính sách và Phát triển”
2017
Đang thực hiện
Học viện Chính sách và Phát triển
Đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
2018
Đang triển khai
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
16. Kinh nghiệm thực tiễn
 
TT
Thời gian
Đơn vị
Chức danh đảm nhận
 
1
2005 -2006
Công ty TNHH S-phone, Công ty TNHH Hải An, TCT Viễn thông Quân đội.
Phó giám đốc, Đại lý Cấp I khu vực miền bắc
2
2006-2007
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí
Chuyên viên phân tích tài chính, Chuyên viên đào tạo nghiệp vụ
3
2008
Ban trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Dầu khí
Phó Ban Tổ chức- Nhân sự, phụ trách mảng tuyển dụng và đào tạo nghiệp vụ ngân hàng
4
2008-2011
Tổng công ty Cổ phần Dầu khí Việt Nam, PVI Holdings
Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh, Trưởng phòng Đào tạo _ISO, Trưởng phòng Đào tạo – Ban Tổ chức nhân sự
5
2011-2013
Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI
Phó giám đốc Phụ trách Ban Tổng hợp (kinh doanh, nhân sự, kế hoạch, đào tạo…), Thư ký Ban cổ phần hóa, Thường trực Ban triển khai dự án KPI và BSC của Tổng công ty.
6
2014-2016
Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội,
Chuyên gia tư vấn chiến lược

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
 
TT
Hình thức Hội đồng
Số lần
1
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề án “Xúc tiến hình thành Trung tâm tài chính để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính để thu hút đầu tư từ các ngan hàng, công ty tài chính và Quỹ đầu tư”
1
2
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Xây dựng bộ chỉ số xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam”
1
3
Hội đồng nghiệm thu “Giải pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Quảng Bình trong điều kiện áp dụng Luật ngân sách nhà nước 2015”, mã số KB-02/QB-2017 do KBNN Quảng Bình là đơn vị chủ trì nghiên cứu.
1
4
Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài khóa nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội”, mã số KB-15/TNVKB
-2016
1
5
Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh”, mã số KB-13/HCM-2016 do KBNN thành phố Hồ Chí Minh
1
6
Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học “Đổi mới quản lý ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Luật Ngân sách 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” mã số KB-12/ĐN- 2016 do KBNN Đà Nẵng
1