Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Giang Thanh Tùng

Ngày 11/10/2019

  Xem bản pdf tại đây

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: GIANG THANH TÙNG
2. Ngày sinh: 05/07/1967   Nam/Nữ: Nam
3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển
4. Học vị: Tiến sỹ
Nước:
Nga Năm TN: 1993
5. Học hàm:
Năm phong:
 
6. Địa chỉ liên lạc: 65 Văn miếu – Đống Đa – Hà Nội
7. Điện thoại: 0904121967            
Email:
tunggiangthanh@mpi.gov.vn
 
8. Trình độ ngoại ngữ        
TT
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
Tốt
khá
TB
1
Anh
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
2
Nga
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
 
9. Thời gian công tác
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
1994 - 1995 Vụ Pháp luật và Xúc tiến đầu tư, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Chuyên viên. Công tác pháp chế, hiệp định đầu tư quốc tế
1996-2003 Vụ Pháp luật đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chuyên viên. Công tác pháp chế, các hiệp định đầu tư quốc tế, hội nhập quốc tế
2003-2005 Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chuyên viên. Công tác pháp chế, các hiệp định đầu tư quốc tế, hội nhập quốc tế.
2005-2009 Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phó Vụ trưởng. Các hiệp định đầu tư quốc tế, hội nhập quốc tế và pháp chế
2009-2016 Tổng lănh sự quán Việt Nam tại San Francisco, California, Hoa Kỳ Hàm Vụ trưởng, Đại diện xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  tại Hoa Kỳ
2016-2017 Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phó Vụ trưởng. Công tác pháp chế, các hiệp định đầu tư quốc tế, hội nhập quốc tế
2017-2018 Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phó Cục trưởng. Công tác xúc tiến đầu tư
2018 - nay Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc
 
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Thời gian
tốt nghiệp
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Tiến sỹ
1993
Trường Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va, Nga (Liên Xô cũ) Luật Quốc tế
Cử nhân
1990
Trường Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va Luật Quốc tế
 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
STT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắtđầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
“Nghiên cứu các đối tác đầu tư chủ yếu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư”.
2017
Chương trình XTĐT Quốc gia 2017
Chủ nhiệm
2
“Nghiên cứu, hệ thống hóa cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về đầu tư và quảng bá môi trường đầu tư Việt Nam”.
2016
Chương trình XTĐT Quốc gia 2016
Tham gia
3
“Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước theo các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư: các khía cạnh pháp lư và thực tiễn quốc tế”.
2005
Bộ KHĐT
Tham gia
4
“Thống nhất khung pháp luật chung giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài”.
2005
Bộ KHĐT
Tham gia
5
“Đánh giá các công ty Việt Nam đang làm ăn hiệu quả mong muốn t́m kiếm đối tác nước ngoài”.
2001
Tổ chức hợp tác kỹ thuật của của Đức (GTZ)
Chủ nhiệm
6
“Xác định rào càn đầu tư tại Việt Nam”.
1998
UNDP
Tham gia