Đội ngũ giảng viên

Lý lịch khoa học TS Đào Hoàng Tuấn

Ngày 09/10/2019

 
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I.      THÔNG TIN CÁ NHÂN             
1.1. Họ và tên: ĐÀO HOÀNG TUẤN
1.2. Năm sinh: 30 tháng 01m 1985                                                     Nam/Nữ: Nam
1.3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển
1.4. Học vị: Tiến sỹ                    Nước: Hoa Kỳ              Năm đạt học vị: 2013
1.5. Học hàm:                                                                 Năm phong:
1.6. E-mail: tuandhapd@gmail.com
1.7. Trình độ ngoại ngữ
 
Tên NN
Nghe
Nói
Viết
Đọc hiểu tài liệu
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tốt
Khá
TB
Tiếng Anh
x
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
 
1.8. Qúa trình công tác
 
Thời gian
Nơi công tác
Chức vụ
T12/2013 –T6/2015
Khoa Tài chính tiền tệ, Học viện Chính sách và Phát triển
 
Giảng viên
T6/2015 – T8/2015
Khoa Kinh tế Đối ngoại, Học viện Chính sách và Phát triển
Giảng viên, đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm khoa
T8/2015 – T12/2015
Khoa Kinh tế Đối ngoại, Học viện Chính sách và Phát triển
Phó chủ nhiệm khoa
T12/2015 – T08/2018
Khoa Đào tạo Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Phó chủ nhiệm khoa (Phụ trách khoa)
T08/2018 – T5/2019
Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Phó Viện trưởng (Phụ trách Viện)
T06/2019 – nay
Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển
Viện trưởng
T10/2015- T01/2018
Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Thăng Long
Giảng viên thỉnh giảng (Môn Tài chính Quốc tế cho học viên cao học)
T10/2017-nay
Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Tài chính – Kế toán
Giảng viên thỉnh giảng (Môn Tài chính Quốc tế cho học viên cao học)
 
1.9. Quá trình đào tạo
 
Bậc đào tạo
Thời gian đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Đại học
2007
Hartwick College, Hoa Kỳ
Kinh tế, Toán
Thạc sỹ
2009
Boston College, Hoa Kỳ
Kinh tế
Tiến sỹ
2013
Boston College, Hoa Kỳ
Vĩ Mô Quốc Tế - Tài Chính Quốc Tế
Chứng chỉ ngắn hạn
T11-2015
International Finance Corporation (Hà Nội, Việt Nam)
Bank Governance
 
Chứng chỉ ngắn hạn
T11-2015
International Finance Corporation (Hà Nội, Việt Nam)
Board Leadership Corporate Governance
Chứng chỉ ngắn hạn
T07-2017
USAID (Hà Nội, Việt Nam)
Phân tích chính sách và kỹ năng lãnh đạo
Chứng chỉ ngắn hạn
T12-2017
Korean Development Institute (Seoul, Hàn Quốc)
G20 Global Leadership Program
Chứng chỉ ngắn hạn
T10-2019
Sojitz Corporation (Tokyo, Nhật Bản)
Sojitz Training Program
 
II.   NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
2.1.           Các đề tài nghiên cứu khoa học
 
TT
Tên đề tài
Cấp QĐ, Mã số
Số QĐ, ngày tháng năm/ngày nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu
1
Xây dựng phương pháp đánh giá tín nhiệm các doanh nghiệp Việt Nam
Cấp Bộ (thành viên)
09/2014
Đã nghiệm thu
2
Chuyên  đề:  Động  viên phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội
Cấp Học viện (thành viên)
11/2014
Đã thanh lý hợp đồng
3
Xúc tiến hình thành trung tâm  tài  chính  để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn
Cấp Bộ (thành viên)
12/2014
Đã nghiệm thu
4
Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế Asean vào năm 2015
Cấp Bộ (đồng chủ nhiệm)
12/2015
Đã nghiệm thu
5
Đề án Đăng ký mở mã ngành đào tạo thạc sỹ chuyên ngành kinh tế đối ngoại
Cấp Trường (chủ nhiệm)
12/2015
Đã nghiệm thu
6
Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế của  Hà Nội  trong vùng Thủ đô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030
Cấp Bộ (thành viên)
Đang trong quá trình thực hiện
 
7
Ngân  hàng  xanh: Thách thức  và  cơ  hội  cho  tăng trưởng xanh tại Việt Nam
Đề án của UNDP (thành viên)
Đang trong quá trình thực hiện
 
8
Xác định vai trò của nhà nước trong phát triển thị trường vốn và thị trường tài chính
Đề án của World
Bank (thành viên)
04/2016
Đã thanh lý hợp đồng
9
Xây dựng khung chương trình đào tào bằng tiếng Anh cho khoa Đào tạo Quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển
Cấp trường (Chủ nhiệm)
07/2016
Đã nghiệm thu
10
Nghiên cứu các chính sách thu hút vốn đầu tư nhằm cải thiện giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu để thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài trong điều kiện gia nhập TPP
Cấp Bộ (Đồng chủ nhiệm)
12/2016
Đã nghiệm thu
11
Thu hút đầu tư từ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các quốc gia trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc
Cấp Bộ (Chủ nhiệm)
03/2017
Đã nghiệm thu
12
Đánh giá nhu cầu đào tạo của các Ban Quản lý Dự án ODA, vốn vay ưu đãi
Đề án của World
Bank (thành viên)
08/2017
Đã thanh lý hợp đồng
13
Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
Cấp Nhà nước, KX01/16-20 (thành viên chính, chủ nhiệm đề tài nhánh Quan điểm, định hướng và đề xuất giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam)
06/2020
Đã nghiệm thu cấp nhà nước
14
Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
(thành viên)
 
Đang trong quá trình thực hiện
15
Đề tài Chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Nghiên cứu ngành tài chính – ngân hàng
Cấp Học viện (chủ nhiệm)
11/2018
Đã nghiệm thu
16
Construction of a set of indicators of Vietnam’s economic restructuring towards a new growth paradigm
Đề tài Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (thành viên)
 
Đã thanh lý hợp đồng
17
Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp
Cấp Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/QĐ-TTg, 2019 (thành viên)
12/2018
Đã nghiệm thu
18
“Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”
Cấp Bộ, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW, 2019 (thành viên)
08/2019
Đã nghiệm thu
19
Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam
Cấp Nhà nước, KC.09/16-20 (thành viên chính, chủ nhiệm đề tài nhánh “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng KTTĐ”)
11/2020
Đã nghiệm thu cấp nhà nước
20
Nghiên cứu xu hướng xúc tiến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của một số nước Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Cấp bộ (thành viên)
12/2019
Đã nghiệm thu
21
Xác định yếu tố tác động lên khả năng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước phục vụ công tác xúc tiến đầu tư
Cấp bộ (thành viên)
12/2019
Đã nghiệm thu
22
Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân cho thị trường tài chính xanh, phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững
Cấp bộ (chủ nhiệm)
12/2020
Đã nghiệm thu
2.2.           Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếpnhận
 
TT
Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học
Số lượng học viên cao học
1
Tài chính và kinh tế vĩ mô quốc tế (Đầu tư quốc tế, tỷ giá, chính sách vĩ mô trong nền kinh tế mở, hội nhập)
5
2
Tài chính tiền tệ (chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, mối liên hệ giữa tài chính và vĩ mô)
5
3
Lý thuyết tài chính (lý thuyết danh mục đầu tư, lý thuyết định giá tài sản)
5
 
2.3.           Kinh nghiệm giảng dạy
 
TT
Tên môn
Trình độ Đại học
Trình độ Đại học bằng tiếng Anh
Trình độ Thạc sỹ
1
Tài chính quốc tế
X
 
X
2
Đầu tư quốc tế
 
 
X
3
Tài chính tiền tệ
X
X
 
4
Kinh tế vĩ mô
 
X
 
 
2.4.           Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây
 
TT
Tên công trình
Tên tác giả
Nguồn công bố
1

1

International financial business cycle

 

Đồng tác giả
Bài nghiên cứu cấp trường, đại học Boston College, 2013
2
Equity home bias and consumption-real exchange rate correlation puzzles: A joint solution
Tác giả
Bài nghiên cứu cấp trường, đại học Boston College, 2014
 
3
Vai trò Của NHTW đối với đảm bảo ổn định tài chính: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Đồng tác giả
Kỷ Yếu Hội Thảo “Vai Trò Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Đối Với Sự Ổn Định Hệ Thống Tài Chính”, NHNN, 2014
4
Thuận lợi và thách thức trong việc thu hút vốn FDI vào ngành dệt may và da giày của Việt Nam khi gia nhập AEC
Đồng tác giả
Kỷ Yếu Hội Thảo “Chính sách thu hút FDI hướng đến phát triển bền vững tại một số nước ASEAN”, Đại học Ngoại Thương, 2015
5
Giáo trình “Kinh tế Quốc tế”
Thành viên, tác giả chương 12 “Thị trường ngoại hối” và chương 13 “Cán cân thanh toán quốc tế”
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
6
Free trade agreement: International experience and lessons for Vietnam
Tác giả
Kỷ Yếu Hội Thảo “Chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam khi gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”, Học viện Chính sách & Phát triển, 2015
7
Giáo trình “Nguyên lý Tài chính tiền tệ”
Thành viên, tác giả chương 5 “Lãi suất” và chương 12 “Tài chính Quốc tế”
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
8
Tiềm năng hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam
Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 05, tháng 3, 2016
9
Cần tận dụng tiềm năng của các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam
Đồng tác giả
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 16, tháng 7, 2016
10
Kinh nghiệm của Ba Lan và Mexico – Gợi ý cho Việt Nam khi tham gia TPP
Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21, tháng 9, 2016
11
Phát triển quỹ đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam
Đồng tác giả
Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã Hội, số 130, tháng 10, 2016
12
Thu hút đầu tư từ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nhằm cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc
Đồng tác giả
Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 8-2017
13
Giáo trình “Tài chính công”
Thành viên, tác giả chương 1 “Tổng quan về quản lý tài chính công”
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
14
Vai trò của thị trường trái phiếu tới tăng trưởng kinh tế
Tác giả
Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia “Điều kiện hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam”, Nhà xuất bản dân trí, 2017
15
Ảnh hưởng vĩ mô của thị trường trái phiếu nhìn qua hai cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Tác giả
Tạp chí Ngân hàng, số 2-2018
16
The Role of the State
in the Development of Vietnam’s
Financial System
Đồng tác giả
World Bank Publication, 2018
17
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường trái phiếu: So sánh thực trạng Việt Nam và thế giới
 
Tác giả
Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia
“Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của ngân hàng và doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính cho Việt Nam”, Nhà xuất bản dân trí, 2018
18
Việt Nam trong vòng xoáy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Đồng tác giả
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 09-2018
19
Nghiên cứu thông lệ quốc tế tốt cho xây dựng chiến lược phát triển ngành Fintech tại một số quốc gia
Đồng tác giả
Tạp chí Ngân hàng, số 23-2018
20
Sách chuyên khảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam”
Chủ biên
Nhà xuất bản Dân trí, tháng 03, 2019
21
Sách chuyên khảo “Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”
Chủ biên
Nhà xuất bản Dân trí, tháng 07, 2019
22
Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tới dòng vốn FDI vào Việt Nam
Đồng tác giả
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 07, 2019
23
Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019
trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ - Trung.
Đồng tác giả
Tạp chí Ngân hàng, số 15, tháng 8, 2019
24
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc – Những tác động qua kênh tỷ giá
Đồng tác giả
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 09-2019
25
Đánh giá tác động của nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
Tác giả
Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia
 “Giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
26
Sách chuyên khảo “Hình thành thị trường mua bán nợ tại Việt Nam: Lý thuyết, thực trạng và giải pháp”
Thành viên, tác giả Chương 06
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 12, 2019
27
Sách chuyên khảo “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”
Đồng tác giả
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 10, 2020
28
Một số giải pháp tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam
Tác giả
Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 133, tháng 12, 2020
29
Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa: Nhìn từ góc độ ngành
Tác giả
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 01, tháng 1, 2021
30
Determinants of linkages between foreign direct investment firms and domestic firms in Vietnam
Tác giả
International Journal of Advanced and Applied Sciences, Volume 8, Issue 4, 2021 (Tạp chí thuộc danh mục ESCI – ISI)
31
Sách chuyên khảo
“Kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam”
Chủ biên (Đã nghiệm thu)
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 1, 2021
32
Giải pháp huy động nguồn vốn tư nhân vào thị trường tài chính xanh nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam
Tác giả
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 1, 2021