Thông báo

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 02/12/2017) và lịch thi hết học phần của lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 2

Ngày 13/12/2017

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 02/12/2017) và lịch thi hết học phần của lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 2

1. Lịch học xem tại đây

2. Lịch thi hết học phần của lớp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 2 (CHTC02)

* Học phần: Quản lý tài chính trong các đơn vị công

- Thời gian: 08h00 - 09h00, Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm: P402

- Danh sách thi: (xem tại đây)

* Học phần: Phân tích và Đánh giá Chính sách

- Thời gian: 09h30 - 10h30, Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

 - Địa điểm: P402

- Danh sách thi: (xem tại đây)