Thông báo

Thông báo: V/v điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ: CHTC01

Ngày 19/10/2017

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ: CHTC01; CHTC02; CHCS03.1

1. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 1 (CHTC01)

Thẩm định dự án đầu tư công: xem tại đây

Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương: xem tại đây

- Quản lý Tài sản công: xem tại đây

2. Lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 3 (CHCS03.1)

- Triết học: xem tại đây

3. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 2 (CHTC02)

- Triết học: xem tại đây