Thông báo

THÔNG BÁO V/v hoàn thiện luận văn đối với lớp Chính sách công khóa 2 (CHCSC02.2)

Ngày 12/04/2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v hoàn thiện luận văn đối với lớp Chính sách công khóa 2 (CHCSC02.2)

Căn cứ Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công;

Căn cứ Kế hoạch năm học  2017-2018 của Học viện;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 2 (lớp CHCS02.2);

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo toàn thể học viên lớp CHCS02.2 hoàn thiện luận văn và nộp về Ban Quản lý chương trình sau đại học trước ngày 18 tháng 4 năm 2018 (học viên nộp 3 quyển và có chữ ký của giảng viên hướng dẫn) để Học viện tổ chức góp ý cho luận văn (dự kiến thời gian thực hiện vào các ngày 20-21/4/2018).

Đề nghị giảng viên hướng dẫn khoa học và học viên lớp CHCS02.2 nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- GVHDKH;

- Học viên lớp CHCS02.2;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng