Thông báo

Thông báo: V/v giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Đợt 1 năm 2018)

Ngày 26/06/2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ  chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Đợt 1 năm 2018):

1. Quyết định

2. Phụ lục