Thông báo

Thông báo: V/v Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công - Đợt 1 năm 2018 (lớp CHCS02.1)

Ngày 11/09/2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ  chuyên ngành Chính sách công - Đợt 1 năm 2018 (lớp CHCS02.1)

Xem Quyết định tại đây

Danh sách kèm theo