Thông báo

THÔNG BÁO V/v Danh sách người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học Tài chính – Ngân hàng Khóa 3 (CHCTC03) hoàn thiện đề cương luận văn

Ngày 07/01/2019

HỌC VIỆN
 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 144/TB-HVCSPT
 
 Hà Nội, ngày  27   tháng  12  năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v  Danh sách  người hướng dẫn khoa học  cho học viên lớp cao học
Tài chính – Ngân hàng Khóa 3 (CHCTC03) hoàn thiện đề cương luận văn
 
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2004/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển;
- Căn cứ theo kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 3 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Danh sách đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho các học viên lớp cao học Khóa 3 (CHCTC03) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Học viện Chính sách và Phát triển (danh sách kèm theo):
     Để đảm bảo luận văn thạc sỹ hoàn thiện theo đúng thời hạn, Học viện đề nghị các học viên:
- Liên hệ với người hướng dẫn khoa học để chuẩn hóa lại tên đề tài và hoàn thiện đề cương luận văn. Đề cương luận văn gửi về Phòng QLĐT gồm 04 bản cứng và bản mềm gửi qua địa chỉ email: buibinhxhh@gmail.com, thời hạn nộp đề cương trước ngày 11/01/2019
- Báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng chuyên môn của Học viện, hoàn thiện đề cương theo kết luận của Hội đồng. Học viện dự kiến tổ chức Hội đồng chuyên môn để góp ý cho đề cương vào ngày 13/01/2019.
- Học viên có nhu cầu nhận Giấy mời giảng viên hướng dẫn khoa học tại phòng QLĐT (gặp đ/c Bùi Thanh Bình).
 
    Nơi nhận:
-          Ban Giám đốc (để b/c);
-          GV, HVCHTC03;
-         Lưu: TC-HC, ĐT.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng