Thông báo

THÔNG BÁO V/v hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngày 26/11/2018

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày  26  tháng  11 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ 
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
- Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HVCSPT ngày 18/05/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (đợt 1);
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo các học viên lớp thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng khoá 01 (CHTC01) hoàn thiện hồ sơ trước khi bảo vệ luận văn cuối khóa trước ngày 08/12/2018, bao gồm:
1. Lý lịch học tập (theo mẫu).
2. Văn bản đề nghị cho phép bảo vệ luận văn chính thức của người hướng dẫn (theo mẫu).
3. Văn bản đề nghị cho phép bảo vệ luận văn chính thức của học viên (theo mẫu).
4. 05 quyển luận văn có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.
5. Bản công chứng chứng chỉ tiếng anh B1 theo quy định.
 
Đề nghị các học viên lớp CHTC01 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website;
- Lớp CHTC01;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 

Các bài khác