Thông báo

THÔNG BÁO V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn và thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá của lớp CHCS03.2

Ngày 25/03/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 22  tháng  03 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn và thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá của lớp CHCS03.2
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công tại Học viện;
- Căn cứ Kế hoạch đào tạo của các lớp thạc sĩ chính sách công  khoá 03;
- Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công – Khoá 3 (lớp CHCS03.2) - Đợt 1 năm 2018;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến các học viên lớp CHCS03.2 như sau:
(1). Thời gian họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn:
- Thời gian: 08h30, Chủ nhật, Ngày 31 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm: Hội đồng 1 (P505); Hội đồng 2: (P504); Hội đồng 3 (P406)
- Học viên phải nộp 03 cuốn luận văn hoàn chỉnh (có chữ ký của người hướng dẫn khoa học) về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 28 tháng 03 năm 2019 (qua đ/c Phúc - sđt: 0978753737).
(2). Thời gian bảo vệ luận văn cuối khoá:
- Thời gian dự kiến: tháng 04 năm 2019.
Đề nghị các học viên lớp CHCS03.2 nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Quản trị Website Sau đại học;
- Lưu: BQL Chương trình sau đại học.
TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH
 
(đã ký)
 
ThS. Nguyễn Thị Đông