Thông báo

Thông báo: V/v Lịch học học phần Chính sách kinh tế Vĩ mô

Ngày 17/08/2016

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học học phần Chính sách kinh tế Vĩ mô như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 21/08/2016 - 25/09/2016

2. Địa điểm: P402

Các bài khác