Thông báo

Thông báo: V/v Lịch học kỳ 3 của lớp Thạc sĩ chính sách công 1

Ngày 26/04/2016

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học kỳ 3 của lớp cao học Chính sách công 1 (CHCS1):

- Thời gian: 4/06/2016

- Địa điểm: P702

- Thời khóa biểu dự kiến: xem tại đây