Thông báo

Thông báo: V/v lịch nộp tiểu luận học phần Triết học và lịch nghỉ học phần Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo KTXH

Ngày 24/09/2016

 Ban Quản lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch nộp tiểu luận học phần Triết học và lịch nghỉ học phần Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo KTXH như sau:

1. Các lớp CHCS02, CHTC01 nộp tiểu luận học phần Triết học vào thứ 7 ngày 1 tháng 10 năm 2016  tại P601.

2. Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 2 (CHCS02) ngày 25 tháng 10 năm 2016 được nghỉ học phần Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo KTXH.