Lịch bảo vệ thạc sĩ

Thông báo: V/v tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công lớp (CHCSC6.2)

Ngày 12/07/2021

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số: 119/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 7  năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công lớp (CHCSC6.2)
 
Căn cứ vào Chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập của khoá học, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch tổ chức hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ lớp thạc sĩ Chính sách công (CHCSC6.2) như sau:
- Thời gian: Từ 8h00 – 12h00, thứ bảy ngày 17/7/2021
- Hình thức: Hội đồng trực tuyến.
Để đảm bảo công tác tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ trực tuyến được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện đề nghị:
- Hội đồng tổ chức bảo vệ luận văn trực tuyến được thực hiện theo đúng quy định tổ chức đánh giá khóa luận, luận văn trực tuyến bao hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-HVCSPT ngày 02/6/2021.
- Trung tâm CNTT,TT&TV hỗ trợ kỹ thuật cho việc tổ chức Hội đồng trực tuyến đảm bảo chất lượng, bảo mật và an toàn theo đúng quy chế.
 
Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Ban Giám Đốc (để b/cáo);
- Học viên (để t/hiện);
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thị Đông