Lịch bảo vệ thạc sĩ

Thông báo: V/v tổ chức góp ý đề cương luận văn

Ngày 24/05/2021

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 92/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức góp ý đề cương luận văn
 
Căn cứ vào Chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập của khoá học, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tổ chức hội đồng góp ý đề cương luận văn các lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 06, 07 (CHCS06.1-HN, CHCS07.1-HN) và Tài chính – Ngân hàng khóa 05, 06 (CHTC05-HN, CHTC06-HN) như sau:
- Thời gian: 14h00 – 17h00 Thứ 7, ngày 12/06/2021.
- Địa điểm: Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting (sẽ được thông báo sau).
Để đảm bảo công tác tổ chức hội đồng góp ý đề cương luận văn trực tuyến được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị như sau:
- Học viên liên hệ giáo viên hướng dẫn hoàn thành đề cương và nộp về phòng Quản lý đào tạo trước thứ 7 ngày 05/06/2021 (email: phucbd@apd.edu.vn).
- Trung tâm CNTT, TT &TV chuẩn bị tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật cho việc tổ chức hội đồng trực tuyến đảm bảo chất lượng, bảo mật và an toàn.
 
Đề nghị cán bộ, giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám Đốc (để b/cáo);
- Website sau đại học (để t/báo);
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thị Đông