Lịch bảo vệ thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn (lớp CHCS05.1-HN)

Ngày 28/05/2020

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQLCT ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 27 tháng  05 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc  giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 5 (lớp CHCS05.1),
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn cuối khoá chuyên ngành Chính sách công như sau:
- Thời gian: 14h00 – 17h00, Chủ nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: P202, P203, P204.
- Danh sách học viên (file kèm theo).
- Học viên chuẩn bị máy tính và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 13h30.
- Học viên nộp 03 cuốn luận văn (có chữ ký của người hướng dẫn) về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 07/06/2020 (đ/c Phúc, sđt: 0978753737).
 
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- BGĐ: để b/cáo;
- Website Sau đại học;
- Lưu: BQLCT Đào tạo sau đại học.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng