Lịch bảo vệ thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn (lớp CHTC04)

Ngày 28/05/2020

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQLCT ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 18 tháng  05 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc  giao đề tài và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 4 (lớp CHTC04);
 
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch họp Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn cuối khoá chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (lớp CHTC04)  như sau:
 
- Thời gian: 13h30 – 17h00, Thứ 5, ngày 04 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: P202, P203, P204.
- Danh sách học viên (file kèm theo).
- Học viên chuẩn bị máy tính và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 13h30.
- Học viên nộp 03 cuốn luận văn (có chữ ký của người hướng dẫn) về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 31/05/2020 (đ/c Phúc, sđt: 0978753737).
 
Đề nghị các học viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- BGĐ: để b/cáo;
- Website Sau đại học;
- Lưu: BQLCT Đào tạo sau đại học.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng