Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ

Ngày 31/03/2021

  Ban Quản lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ:

1. Học phần: Luật và Chính sách công (lớp CHCS07.1)

- Thời gian: 7h00 - 08h00, Thứ 7 ngày 03 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: P802

- Danh sách thi: Xem tại đây

2. Học phần: Thẩm định dứ án đầu tư (lớp CHCS07.1; CHTC06)

- Thời gian: 09h00-10h30, Thứ 7 ngày 03 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: P802

- Danh sách thi: Xem tại đây

3. Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học (lớp CHCS07.1; CHTC06)

- Thời gian: 14h00-15h30, Thứ 7 ngày 03 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: P802

- Danh sách thi: Xem tại đây