Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ Chính sách công

Ngày 06/01/2021

- Học phần: Chính sách xã hội

+ Thời gian: 07h30 - 08h30, Thứ 7, ngày 09 tháng 01 năm 2021

+ Địa điểm: P802

+ Danh sách thi: (CHCS06.1-HN)

- Học phần: Khoa học lãnh đạo

+ Thời gian: 08h35 - 10h05, Thứ 7, ngày 09 tháng 01 năm 2021

+ Địa điểm: P802

+ Danh sách thi: (CHCS06.1-HN; CHCS07.1-HN)

- Học phần: Đầu tư quốc tế

+ Thời gian: 13h30 - 14h30, Thứ 7, ngày 09 tháng 01 năm 2021

+ Địa điểm: P802

+ Danh sách thi: (CHCS06.1-HN; CHCS07.1-HN)