Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v Điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ năm học 2019_2020

Ngày 30/07/2020

BQLCTĐT Sau đại học thông báo điểm tổng kết học phần các lớp thạc sĩ:

1. Lớp CHCS06.1-HN

- Học phần Triết học: Xem tại đây

- Học phần Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách: Xem tại đây

- Học phần Kinh tế học quản lý: Xem tại đây

- Học phần Tiếng Anh chính sách công: Xem tại đây

- Học phần Quản trị địa phương: Xem tại đây

- Học phần Phân tích và dự báo Kinh tế - Xã hội:

- Học phần Chính sách công: Xem tại đây

- Học phần Phân tích và đánh giá chính sách công: Xem tại đây

- Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học:

2. Lớp CHTC05-HN

- Học phần Triết học: Xem tại đây

- Học phần Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách: Xem tại đây

- Học phần Kinh tế học quản lý: Xem tại đây

- Học phần Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng: Xem tại đây

- Học phần Quản trị địa phương: Xem tại đây

- Học phần Phân tích và dự báo Kinh tế - Xã hội: Xem tại đây

- Học phần Chính sách công: Xem tại đây

- Học phần Bảo hiểm: Xem tại đây

- Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học:

3. Lớp CHCS07.1-HN

- Học phần Triết học: Xem tại đây

- Học phần Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách: Xem tại đây

- Học phần Kinh tế học quản lý: Xem tại đây

- Học phần Quản trị địa phương: Xem tại đây

- Học phần Chính sách công: Xem tại đây

- Học phần Phân tích và đánh giá chính sách công: Xem tại đây

4. Lớp CHTC06-HN

- Học phần Triết học: Xem tại đây

- Học phần Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách: Xem tại đây

- Học phần Kinh tế học quản lý: Xem tại đây

- Học phần Quản trị địa phương: Xem tại đây

- Học phần Chính sách công: Xem tại đây

- Học phần Bảo hiểm: Xem tại đây