Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v lịch thi kết thúc học phần lớp các lớp thạc sĩ

Ngày 10/07/2020

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ:

1. Học phần: Triết học (lớp CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

- Thời gian: 08h00 - 10h00, thứ 7, ngày 11 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: (CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

2. Học phần: Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách (lớp CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

- Thời gian: 10h15 - 11h15, thứ 7, ngày 11 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: (CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

3. Học phần: Kinh tế học quản lý (lớp CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

- Thời gian: 13h30 - 15h00, thứ 7, ngày 11 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: (CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

4. Học phần: Chính sách công (lớp CHCS06.1-HN; CHCS07.1-HN; CHTC05-HN;CHTC06-HN)

- Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: (CHCS07.1-HN; CHTC06-HNCHTC05-HNCHCS06.1-HN)

5. Học phần: Phân tích và Đánh giá Chính sách công (lớp CHCS06.1-HN; CHCS07.1-HN)

- Thời gian: 09h35 - 11h05, Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P202.

- Danh sách thi: (CHCS07.1-HNCHCS06.1-HN)

6. Học phần: Bảo hiểm (lớp CHTC05-HN; CHTC06-HN)

- Thời gian: 09h35 - 10h35, Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P203.

- Danh sách thi: (CHTC05-HN; CHTC06-HN)

7. Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học (lớp CHTC05-HN; CHCS06.1-HN)

- Thời gian: 13h30 - 15h00, Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P203.

- Danh sách thi: (CHCS06.1-HNCHTC05-HN)

8. Học phần: Quản trị địa phương (lớp CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)

- Thời gian: 13h30 - 14h30, Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020

- Địa điểm: P202.

- Danh sách thi: (CHCS07.1-HN; CHTC06-HN)