Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS07.1-HN và lớp CHTC06-HN

Ngày 06/06/2020

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS07.1-HN và lớp CHTC06

1. Học phần: Kinh tế học quản lý

- Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: P202

- Danh sách thi: xem tại đây

2. Học phần: Các mô hình kinh tế vi mô và ứng dụng chính sách

- Thời gian: 09h45 - 10h45, Chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây

3. Học phần: Triết học

- Thời gian: 13h30 - 15h30, Chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây