Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS05.1-HN

Ngày 04/02/2020

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS05.1-HN:

1. Học phần: Tài chính phát triển

- Thời gian: 08h00 - 09h30, thứ 7 ngày 14 tháng 03 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây

2. Học phần: Chính sách kinh tế đối ngoại

- Thời gian: 09h45 - 10h45, thứ 7 ngày 14 tháng 03 năm 2020

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây