Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: v/v Lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHCS05.1-HN

Ngày 10/01/2020

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp CHCS06.1-HN:

1. Học phần: Thẩm định dự án đầu tư

- Thời gian: 08h00 - 09h30

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây

2. Học phần: Chính sách thuế

- Thời gian: 09h40 - 11h10

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây

3. Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thời gian: 13h30 - 15h00

- Địa điểm: P203

- Danh sách thi: xem tại đây