Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: v/v Lịch thi kết thúc học phần lớp CHTC05 và CHCS06.1-HN

Ngày 18/12/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp CHTC05-HN và CHCS06.1-HN:

1. Lớp CHCS06.1-HN

- Học phần: Quản trị địa phương

+ Thời gian: 13h30 - 14h30, Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 202

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Phân tích và Dự báo Kinh tế - Xã hội

+ Thời gian: 15h00 - 16h30, Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 202

+ Danh sách thi:

 2. Lớp CHTC05-HN

- Học phần: Quản trị địa phương

+ Thời gian: 13h30 - 14h30, Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 203

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Phân tích và Dự báo Kinh tế - Xã hội

+ Thời gian: 15h00 - 16h30, Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 203

+ Danh sách thi: