Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: v/v Lịch thi kết thúc học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 4 (CHTC04)

Ngày 13/12/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 4 (CHTC04):

- Học phần: Định giá tài sản

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 203

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Phân tích và quản lý danh mục đầu tư

+ Thời gian: 09h45 - 11h15, Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 203

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019

+ Địa điểm: 203

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Thẩm định dự án đầu tư

+ Thời gian: 15h15 - 16h45, Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019.

+ Địa điểm: 203

+ Danh sách thi: