Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: v/v Lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHTC05; CHCS06.1

Ngày 11/10/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHCS06.1 và CHTC05:

1. Lớp CHCS06.1:

- Học phần: Triết học

+ Thời gian: 07h30 - 09h30, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019

+ Địa điểm: 204

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách

+ Thời gian: 09h45 - 10h45, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019

+ Địa điểm: 204

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Kinh tế học quản lý

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019

+ Địa điểm: 204

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Tiếng anh Chính sách công

+ Thời gian: 15h15 - 16h45, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

+ Địa điểm: 204

+ Danh sách thi: xem tại đây

 2. Lớp CHTC05:

- Học phần: Triết học

+ Thời gian: 07h30 - 09h30, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019

+ Địa điểm: 202

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách

+ Thời gian: 09h45 - 10h45, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

+ Địa điểm: 202

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Kinh tế học quản lý

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

+ Địa điểm: 202

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Tiếng anh Tài chính ngân hàng

+ Thời gian: 15h15 - 16h45, Thứ 7, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

+ Địa điểm: 202

+ Danh sách thi: xem tại đây