Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: v/v Lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHTC04; CHCS05.1

Ngày 29/08/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHCS05.1 và CHTC04:

1. Lớp CHCS05.1

- Học phần: Phân tích Chính sách công

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

+ Địa điểm: 402

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Thực thi Chính sách công

+ Thời gian: 09h45 - 11h15, Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

+ Địa điểm: 402

+ Danh sách thi: Xem tại đây

2. Lớp CHTC04

- Học phần: Tài chính quốc tế

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

+ Địa điểm: 405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Tài chính doanh nghiệp nâng cao

+ Thời gian: 09h45 - 11h15, Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

+ Địa điểm: 405

 + Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Quản trị ngân hàng thương mại

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

+ Địa điểm: 405

 + Danh sách thi: Xem tại đây