Lịch thi thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHCS05.1 và CHTC04

Ngày 29/05/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ: CHCS05.1 và CHTC04:

1. Lớp CHCS05.1

- Học phần: Hệ thống chính trị so sánh

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật, ngày 02 tháng 06 năm 2019

+ Địa điểm: 405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Chính sách Tài chính tiền tệ

+ Thời gian: 09h45 - 11h15, Chủ nhật, ngày 02 tháng 06 năm 2019

+ Địa điểm: 405

+ Danh sách thi: Xem tại đây

2. Lớp CHTC04

- Học phần: Kinh tế học quản lý

+ Thời gian: 08h00 - 09h30, Chủ nhật ngày 02 tháng 06 năm 2019

+ Địa điểm: 403

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Quản lý tài chính công

+ Thời gian: 09h45 - 11h15, Chủ nhật ngày 02 tháng 06 năm 2019

+ Địa điểm: 403

+ Danh sách thi: Xem tại đây

- Học phần: Tài chính phát triển

+ Thời gian: 13h30 - 14h30, Chủ nhật ngày 02 tháng 06 năm 2019

+ Địa điểm: 403

+ Danh sách thi: Xem tại đây