Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v thời khóa biểu các lớp cao học khóa 8 học kỳ 1 (đợt 2) - Khóa học 2020-2022 (áp dụng từ ngày 19/06/2021)

Ngày 27/05/2021

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 96/HVCSPT-ĐT
Hà Nội, ngày 26  tháng 05  năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v thời khóa biểu các lớp cao học khóa 8 học kỳ 1 (đợt 2) - Khóa học 2020-2022
 
Căn cứ Chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập của các lớp cao học khóa 8, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 (đợt 2), khóa học 2020 – 2022 như sau:
 
TT
HỌC PHẦN
SỐ
TÍN CHỈ
LỊCH HỌC
Giảng viên
1
Chính sách công
3
Thứ 2-6 (S)
Thứ 7 (S+C);
Chủ nhật (S+C)
19,26/06/2021
03,10/07/2021
PGS,TS. Đào Văn Hùng
2
Thống kê và Phân tích dữ liệu
3
Thứ 2-6 (S)
Thứ 7 (S+C);
Chủ nhật (S+C)
20,27/06/2021
04,11/07/2021
TS. Đàm Thanh Tú
 
Ghi chú:
- Từ thứ 2 đến thứ 6 học viên thảo luận nhóm, tự nghiên cứu và làm bài luận theo hướng dẫn của Giảng viên.
- Thời gian học: Sáng: 08h00 - 11h30; Chiều: 13h30 – 17h30.
          Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các đơn vị chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám Đốc (để b/cáo);
- Website Sau đại học (đăng thông tin);
- Bộ phận quản lý giảng đường;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thị Đông