Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch học các lớp thạc sĩ và lịch thi kết thúc học phần các lớp CHTC05 và CHTC06 (áp dụng từ ngày 12/01/2021)

Ngày 12/01/2021

BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 12/01/2021):

1. Lịch học: Xem lịch học tại đây.

2. Lịch thi:

- Học phần: Phân tích và quản lý danh mục đầu tư

+ Thời gian: 07h30 - 09h00, Chủ nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021

+ Địa điểm: P802

+ Danh sách thi: (CHTC05-HN)

- Học phần: Tài chính doanh nghiệp nâng cao

+ Thời gian: 09h05 - 10h35, Chủ nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021

+ Địa điểm: P802

+ Danh sách thi: (CHTC05-HN)

- Học phần: Định giá tài sản

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, Chủ nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021

+ Địa điểm: P802

+ Danh sách thi: (CHTC05-HN)