Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần và Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 19/09/2020)

Ngày 18/09/2020

 BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 19/09/2020):

1. Lịch học: Xem lịch học tại đây.

2. Lịch thi:

- Học phần: Chính sách xã hội

+ Thời gian: 13h30 - 14h30, Thứ 7, ngày 26 tháng 09 năm 2020

+ Địa điểm: P302

+ Danh sách thi: (CHTC06; CHCS07.1-HN)

- Học phần: Phân tích và Dự báo Kinh tế - Xã hội

+ Thời gian: 14h35 - 15h05, Thứ 7, ngày 26 tháng 09 năm 2020

+ Địa điểm: P302

+ Danh sách thi: (CHCS07.1-HN)