Lịch học thạc sĩ

Thông báo: V/v Lịch thi kết thúc học phần và Lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 01/09/2020)

Ngày 31/08/2020

BQLCT Đào tạo sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 01/09/2020):

1. Lịch học: Xem lịch học tại đây.

2. Lịch thi:

- Học phần: Thực thi chính sách công

+ Thời gian: 07h30 - 09h00, chủ nhật, ngày 06 tháng 09 năm 2020

+ Địa điểm: P302

+ Danh sách thi: (CHCS06.1-HN; CHCS07.1-HN)

- Học phần: Kinh tế phát triển

+ Thời gian: 09h15-10h45, chủ nhật, ngày 06 tháng 09 năm 2020

+ Địa điểm: P302

+ Danh sách thi: (CHCS06.1-HN; CHCS07.1-HN)

- Học phần: Quản lý tài chính công

+ Thời gian: 13h30 - 15h00, thứ 7, ngày 12 tháng 09 năm 2020

+ Địa điểm: P307

+ Danh sách thi: (CHTC05; CHTC06)

- Học phần: Tài chính phát triển

+ Thời gian: 15h05 - 16h05, thứ 7, ngày 12 tháng 09 năm 2020

+ Địa điểm: P307

+ Danh sách thi: (CHTC05CHTC06)