Tuyển sinh

Thông báo: v/v kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Ngày 31/03/2021

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
  
Số: 53/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

 
THÔNG BÁO
V/v kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
 
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-HVCSPT ngày 25/12/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2020;
Căn cứ kết quả chấm thi của thí sinh.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020:
 
- Chuyên ngành Chính sách công: Xem tại đây
 
- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Xem tại đây
 
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Xem tại đây
 
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2b).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Vinh