Tuyển sinh

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Ngày 21/01/2021

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 64/KH-HVCSPT
 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020
 
I.      Mục đích, yêu cầu
-         Thực hiện nghiêm túc, đúng Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định đào tạo của Học viện.
-         Đảm bảo chất lượng đầu vào cho chương trình đào tạo Thạc sĩ của Học viện.
II.   Thời gian:
-    Thời gian: Từ tháng 12/2020 – đến tháng 02/2021.
-    Lịch công tác chi tiết: Theo phụ lục đính kèm.
III. Thông tin tuyển sinh (Phụ luc kèm theo)
IV.Tổ chức thực hiện:
1.     Phòng Quản lý Đào tạo:
Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) là đơn vị thường trực đầu mối phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây
-         Soạn thảo các văn bản báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ GD&ĐT về việc xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ năm 2020;
-         Soạn thảo các văn bản gửi đến các cơ quan có liên quan về Thông báo tuyển sinh của Học viện; Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh (Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban thư ký….);
-         Đề xuất và dự thảo Quyết định Ban điều hành chương trình Thạc sỹ Chính sách công, Tài chính – Ngân hàng;
-         Dự thảo Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, Dự thảo Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020;
-         Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện xây dựng đề cương các môn học bổ sung kiến thức, kế hoạch học bổ sung kiến thức, thời khóa biểu, tổ chức học bổ sung kiến thức, thi.
-         Phối hợp với Phòng KH-TC xây dựng quy định về kinh phí tuyển sinh, đào tạo trình Thạc sĩ trình Ban Giám đốc;
-         Phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo danh mục hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh và tổ chức in ấn hồ sơ tuyển sinh, các tài liệu phục vụ xúc tiến tuyển sinh và tổ chức thi tuyển sinh;
-         Đầu mối tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Hồ sơ, làm thủ tục đăng ký, xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; lập danh sách thí sinh dự thi, làm thẻ dự thi, gửi giấy báo thi cho thí sinh thực hiện theo quy định của Học viện;
-         Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện tổ chức thi tuyển sinh theo quy định: sao in đề thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thu bài, bảo quản và bàn giao bài thi cho ban chấm thi;
-         Xây dựng các phương án trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh;
-         Xây dựng các báo cáo theo quy định.
2.     Các Khoa/Bộ môn:
-         Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo xây dựng đề cương các môn học bổ sung kiến thức, kế hoạch học bổ sung kiến thức, thời khóa biểu, tổ chức học bổ sung kiến thức, thi và cấp chứng chỉ.
-         Đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy bổ sung kiến thức, ôn tập cho sinh viên.
-         Tham gia phối hợp Phòng QLĐT trong công tác xúc tiến tuyển sinh.
-         Cử cán bộ tham gia vào Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh.
3.     Phòng Tổ chức – Hành chính:
-         Chuẩn bị nhân sự, Quyết định thành lập HĐTS, các tiểu ban: Ban đề, Ban coi thi, chấm thi...
-         Phục vụ việc thông tin liên lạc, tiếp khách ngoài Học viện;  
-         Cập nhật thông tin tuyển sinh lên website của Học viện;
-         Chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng Khóa 8 - chương trình đào tạo thạc sỹ.
-         Tổ chức đóng dấu các loại giấy tờ có liên quan đến công tác tuyển sinh và theo yêu cầu của HĐTS (qua phòng QLĐT).
4.     Phòng Kế hoạch – Tài chính:
-         Xây dựng quy chế, quy định tài chính liên quan đến tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
-         Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo thu lệ phí tuyển sinh của thí sinh;
-         Thanh toán và quyết toán kinh phí tuyển sinh theo dự toán kinh phí tuyển sinh.
5.     Trung tâm Thanh tra – Khảo thí:
-         Triển khai công tác thanh tra tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-         Tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm tuyển sinh.
6.     Thư viện:
-         Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho thí sinh học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh.  
-         Chuẩn bị hệ thống tài liệu phục vụ cho đào tạo trình độ thạc sĩ;
7.     Các đơn vị khác trong Học viện:
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào kế hoạch trên, các đơn vị cần chủ động triển khai và phối hợp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch tuyển sinh chương trình thạc sĩ năm 2020 của Học viện. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ cần báo cáo Giám đốc (qua P.QLĐT) để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc HV (để thực hiện);
- Website HV;
- Lưu TC-HC, QLĐT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Vinh
 
  
LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYẾN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 64/KH-HVCSPT , ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc)
 
STT
THỜI GIAN
NỘI DUNG
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
GHI CHÚ
4
10/12/2020 – 03/01/2021
Phát hành hồ sơ ĐKDT: 10/12/2020 – 27/12/2020;
Tiếp nhận nhận hồ sơ: 15/12/2020 – 15/01/2020.
Tiếp nhận đăng ký học BSKT: Từ ngày 10/12/2020 - 03/01/2021;
Tiếp nhận đăng ký ôn tập: Từ ngày 10/12/2020 - 03/01/2021;
Phòng QLĐT
4 Tuần
5
16/01/2021 - 31/01/2021
 
Tổ chức học BSKT, ôn tập
Các khoa/Bộ môn, Phòng KHTC và Phòng QLĐT
03 Tuần
Xây dựng lịch thi tuyển sinh
6
25/01/2021 - 31/01/2021
Chuẩn bị cơ sở vật chất, dữ liệu tổ chức thi tuyển sinh: Phòng thi, đề thi, danh sách thi…
Các khoa/Bộ môn, Phòng KHTC và Phòng QLĐT
04 Tuần
7
22/02 – 28/02/2021
 Dự kiến tổ chức thi tuyển sinh theo lịch của Học viện