Tuyển sinh

THÔNG BÁO V/v Lịch nhập học các lớp thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Ngày 31/12/2019

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/TB-SĐH
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch nhập học các lớp thạc sĩ đợt 2 năm 2019
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ vào kết quả thi của thí sinh và điểm trúng tuyển của Học viện;
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 đến làm các thủ tục nhập học:
 
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 08h00 - 11h30, Thứ 7, Ngày 04 tháng 01 năm 2020.
- Địa điểm: P202, Tầng 2, Toà nhà Bộ KH&ĐT, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
2. Học phí và các khoản phải đóng
- Học phí và các khoản phải đóng: theo quy định của Học viện.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
TM.BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng