Tuyển sinh

THÔNG BÁO V/v kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Ngày 30/05/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 43/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019
 
- Căn cứ Thông báo số 36/TB-HVCSPT ngày 08/5/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển về lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019;
- Căn cứ kết quả chấm thi của thí sinh;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 của các thí sinh như sau:
 
 
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2b).
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng